Cisterner

En cistern kan vara en tank eller en lös behållare. Har du en cistern eller tänker installera en måste du anmäla det till kommunen. Det måste du även göra om du ska ta en cistern ur bruk.

Har du en cistern som är nedgrävd i marken eller är uppställd utomhus måste du anmäla det till kommunen. Det måste du göra innan den installeras och när den tas ur bruk. När cisternen och rörledningarna tas ur bruk måste du tömma, rengöra och plombera cisternen. En plombering innebär att cisternen inte går att fylla på igen.

Om du har en cistern som rymmer mer än en kubikmeter olja eller diesel måste den kontrolleras regelbundet.

Om cisternen finns i ett vattenskyddsområde ska cisternen ha ett så kallat sekundärt skydd. Ett sekundärt skydd, en invallning, ska fånga upp västska som kan läcka från cisternen.

Vanliga frågor

Vem får kontrollera cisternen?

​Kontroll av cisterner måste utföras av ett godkänt (ackrediterat) företag. På kontrollrapporten står det hur ofta din cistern ska kontrolleras.

Hitta godkända företag (Välj fliken "Kategorisök" och välj "Cisternkontroll" i rutan "Ackrediteringsområde")

Vad undersöks vid en kontroll?

​Vid kontrollen undersöks bland annat om cisternen är rostig på insidan, om det finns påkörningsskydd och överfyllnadsskydd. En rostig cistern kan börja läcka och sanering av mark och vatten kan bli mycket dyr.

Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor NFS 2003:24

Vad händer om jag glömmer att informera kommunen?

Om du inte har besiktat eller anmält att du har installerat en cistern får du betala en miljösanktionsavgift. Avgiften är densamma i hela landet och ska betalas oavsett om överträdelsen begåtts med avsikt eller av misstag.

Förordningen om miljösanktionsavgifter

Fördjupning

Relaterat