Hur går en ansökan om enskilt avlopp till?

Här beskriver vi kort vad som händer när du ansöker om tillstånd för enskilt avlopp. Schemat visar ett standardärende. Det kan finnas ärenden där vi behöver ta punkterna i en annan ordning.

Bild över processkarta som beskriver hur en ansökan om enskilt avlopp går till. Se beskrivning efter bilden.

1. Du vill anlägga enskilt avlopp

Om du vill anlägga ett enskilt avlopp måste du ansöka om tillstånd från kommunen.

2. Du ansöker om tillstånd

Ansök om tillstånd för eget avlopp

3. Vi granskar ansökan

När vi får din ansökan om tillstånd går vi igenom den och tittar om något saknas. Om något saknas, ber vi dig om en komplettering.

När det behövs skickar vi ut ett grannyttrande med kopia på ansökan till dina grannar. Grannarna har två veckor på sig att lämna synpunkter på den planerade anläggningen.

4. Du provgräver

I de allra flesta fallen behöver du gräva en provgrop. Då ber vi dig att anlita en entreprenör som gräver en provgrop på platsen där avloppet ska ligga. Provgropen ska vara minst 2,5 meter djup (minst 3 meter vid infiltration). Kontakta din handläggare för att boka en inspektion.

5. Vi inspekterar

Vi gör en inspektion av gropen. När vi gör det är det bra om du är med. På inspektionen är det bra om det finns en stege tillhands.

Om det behövs tar vi ett jordprov och skickar på analys. Kostnaden för analysen får du betala. Om något saknas, ber vi dig om en komplettering.

6. Vi beslutar om tillstånd och fakturerar

Vi gör en slutlig bedömning i ärendet och beslutar om du ska få tillstånd eller inte för ditt avlopp. När vi har fattat ett beslut fakturerar vi en avgift för prövningen av din ansökan.

Läs mer om våra taxor och avgifter

7. Du anlägger avloppet

När du har fått ditt skriftliga beslut om tillstånd får du, eller en entreprenör, börja anlägga avloppet. Läs igenom vårt beslut och villkoren noggrant så att du inte missar något. Det är du som fastighetsägare som är ansvarig för avloppet även om du anlitar en entreprenör.

Du måste påbörja arbetet att anlägga inom två år från beslutsdatumet och avsluta det inom fem år.

Du måste dokumentera anläggningsarbetet. Dokumentationen ska innehålla en entreprenörsrapport och foton. Fotona ska visa varje steg i arbetsgången. Glöm inte att ta ett så kallat referensfoto som visar var avloppet är placerat i förhållande till huset. Du ska skicka in dokumentationen till oss senast fyra veckor efter slutinspektionen. Om något saknas, ber vi dig om en komplettering.

BLankett för entreprenörsrapport

8. Du bokar slutinspektion

Minst fem dagar innan avloppet ska täckas över ska du kontakta din handläggare för att boka en slutinspektion. Du får inte börja använda avloppet innan vi har gjort slutinspektionen.

9. Vi slutinspekterar

På slutinspektionen kontrollerar vi att avloppet är anlagt enligt villkoren i beslutet om tillstånd.

10. Vi skriver slutintyg

Om allt är anlagt enligt tillståndet, skriver vi ett slutintyg. Vi skickar en kopia på slutintyget till VafabMiljö som sköter slamtömningen åt kommunen. Därefter avslutar vi ärendet.