Höjningen av vatten- och avlopps­taxan

Vatten- och avloppstaxan (va-taxan) är den avgift som anslutna till det kommunala vatten- och avloppssystemet betalar för dricksvatten, hantering av avloppsvatten och visst dagvatten.

Varför behöver va-taxan höjas?

Avgiften för vatten- och avlopp (va-taxan) ses över varje år.

Kommunens va-anläggningar och vattenledningar är i stort behov av renovering. Dessutom står vi inför många investeringar, till exempel pumpstationer och att vi ska öka takten på omläggningar av gamla ledningar för att undvika läckor och kvalitetsproblem.

Vi planerar också för ett nytt reningsverk för avloppsvatten och nya anläggningar för vårt dricksvatten.

Vi har samma behov av renovering och investering inom vatten- och avloppsområdet som många andra kommuner i Sverige.

Höjningen ska täcka framtida behov

Vi har kartlagt behoven av nya va-anläggningar och vattenledningar. Utifrån det har vi planerat vilka åtgärder som behöver göras, när de ska göras och vilka kostnader de för med sig. När både kartläggningen och planeringen gjorts har vi kunnat se hur va-avgiften påverkas. 

Bild processpilar som förklarar höjningen av vatten- och avloppstaxan. Se beskrivningen ovanför bilden.

Höjningen sker över lång tid

Eftersom behovet av investeringar är stort och höjningen inte ska bli alltför smärtsam har vi slagit ut de beräknade kostnaderna över en tioårsperiod. Över en tioårsperiod kommer taxan att behöva fördubblas.

För en normalstor villa blir va-avgiften 9 150 kronor för 2020.

Enköping växer

I takt med att Enköping växer med nya verksamheter och bostadsområden behöver va-nätet förstärkas med nya vattenledningar och pumpstationer.

Under 2019 har vi till exempel byggt ut ledningar till Bahco, Hagalund och Älvdansen.

Höjda lagkrav påverkar taxan

Under de senaste åren har miljökraven för avloppsrening skärpts. Det är en av flera anledningar till att kommunen nu planerar för ett nytt reningsverk.

Även dricksvattnet har under senare år fått höjda säkerhetskrav. Vattenverket i Vånsjöbro har under hösten 2018 renoverats för att möta dessa höjda säkerhetskrav. Det pågår en utredning för att skapa förutsättningar för en hållbar dricksvattenförsörjning i framtiden. I oktober 2019 skrevs en avsiktsförklaring där Enköpings kommun ska samarbeta med Västerås om vårt framtida dricksvatten.

Kommunfull­mäktige tar beslut om taxorna

Taxorna ses över varje år och vissa justeringar kan behöva ske. Det är slutligen Kommunfullmäktige som tar beslut om kommunens taxor.

Va-taxan är lagstyrd

Va-verksamheten får enligt va-lagstiftningen inte gå med vinst. Därför är det bara kostnader som får påverka va-taxan.

Kostnader för va-taxan

Läs mer om kostnaderna för va-taxan