Bygga nytt, ändra eller riva

Ska du bygga nytt, ändra eller riva måste du nästan alltid skicka in en ansökan om bygglov eller göra en anmälan till kommunen.

Hitta på sidan

För mindre byggprojekt behöver du varken ansöka om bygglov eller göra en anmälan.

Bygga nytt utanför detaljplan

Ska du bygga nytt utanför detaljplan kan du ansöka om ett förhandsbesked. Då får du veta om du kan bygga på marken.

Vänta in startbesked och slutbesked

Du måste vänta in ett startbesked för att få börja bygga när du har fått bygglov. Du måste också vänta in ett slutbesked innan du får börja använda det du har byggt.

Om du inte följer lagar och regler

Om du bygger utan bygglov eller startbesked kan du få betala en sanktionsavgift utöver avgiften för bygglov. Du kan också bli tvungen att riva det du har byggt.

Handläggningstid för ansökan och anmälan

Handläggningstiden för bygglov, förhandsbesked och rivningslov ska enligt plan- och bygglagen vara maximalt 10 veckor.

Handläggningstiden för anmälan är max 4 veckor.

För att bättre förstå vad du behöver tänka på innan, under och efter ditt byggprojekt eller byggärende, kan använda vår bygglovshjälp. Här kan du hitta en lista på olika byggärenden och vad du i samband med just ditt byggärendet behöver göra.

Relaterad information till bygglov eller anmälan

Samma regler för bygglov gäller för både företagare och privatpersoner.

I enstaka fall finns det inte lika hårda krav på vad som kräver byggnadslov eller strandskyddsdispens. Det gäller framför allt dig som driver jordbruksverksamhet, fiske eller liknande.

Anslut till kommunalt vatten- och avlopp

Om byggnaden är inom kommunalt verksamhets­område för vatten och avlopp kan du ansluta till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Du behöver skicka in en ansökan om detta i god tid så att vatten- och avloppsavdelningen får vetskap om din anslutning och kan hantera den så smidigt som möjligt.

I kommunens karttjänst kan du se om din fastighet ingår i det kommunala verksamhetsområdet eller inte.

Byggvatten

Om du behöver byggvatten under byggnadstiden begär du det i samband med att du ansöker om anslutning till kommunalt vatten- och avlopp.

Om du upptäcker något som du misstänker är olovligt byggande eller anser att en tomt är ovårdad, kan du anmäla det till kommunen.

Du kan vara anonym när du gör din anmälan. Tänk då på att vi inte kommer att kunna återkoppla till dig.

När vi får in din anmälan kommer vi först att avgöra om det krävs lov eller anmälan för byggnationen. Vi kommer därefter att ta beslut om åtgärden kräver ett ingripande eller inte.

Om du har frågor

​Om du har frågor eller behöver hjälp med ditt ärende kan du i första hand kontakta kommunens Kontaktcenter.

Öppet hus - Digital rådgivning för bygglov och enskilt avlopp

Hösten 2022 har vi digital rådgivning varje torsdag mellan klockan 16–18 med start 22 september. Ring eller mejla oss och få svar på dina frågor. Du får hjälp med ditt eget ärende eller svar på allmänna frågor om bygglov och enskilt avlopp.

Öppet hus – digital rådgivning sker varje torsdag fram till och med 1 december i samverkan med upplevelseförvaltningen.

Du kan också boka en tid med en bygglovshandläggare eller byggnadsinspektör.

E-post: bygglov@enkoping.se

Telefon: 0171-62 50 00

Rapportera ändring av bostadslägenhet

Om du ändrar, förnyar eller tar bort en bostadslägenhet måste du enligt lag rapportera det till kommunen. Det gäller dig som äger små- eller flerbostadshus i kommunen. Lägenhetsnumreringen sker utifrån en bestämd standard och går bara att göra på byggnader med en bestämd belägenhetsadress.

På Lantmäteriets webbplats läser du först igenom hur lägenheter ska numreras och hur olika kökstyper, specialbostäder och bostadsareor definieras. Sedan skickar du in blanketten ”Anmälan till lägenhetsregistret” till Enköpings kommun. Blanketten måste vi få senast en månad efter förändring av bostadslägenheten.

Belägenhetsadresser

Belägenhetsadressen anger alltid var en plats finns och är kopplad till geografiska koordinater, oftast i form av en entré eller byggnad. Andra typer av adresser, som postala adresser, behöver inte ange det exakta läget. Den kan lika gärna gå till en postbox eller liknande.

Kommunen ansvarar för att det finns belägenhetsadresser där folk bor eller har sin verksamhet. En belägenhetsadress visar var en plats finns. Den är kopplad till geografiska koordinater.

Namngivning av platser och gator

Det är miljö- och byggnadsnämnden som bestämmer namnen på gator, torg, kvarter och stadsdelar. Det är kommunens namngrupp som tar fram förslag på namn.

Du kan överklaga vissa av byggnadsnämndens beslut till länsstyrelsen. Det kan till exempel gälla beslut om att inte bevilja lov, beslut om påföljder eller ingripanden. Beslut om startbesked får överklagas enbart av sökanden eller anmälaren i ärendet. Länsstyrelsens beslut kan i sin tur överklagas till mark- och miljödomstolen. Den sista instansen är mark- och miljööverdomstolen.

Du måste överklaga inom en viss tid

I korthet ska du överklaga skriftligt och inom en viss angiven tid. Det står i beslutet hur lång tid du har på dig att överklaga. Det är viktigt att överklagan kommer in i rätt tid. Beslutet överklagas till Länsstyrelsen i Uppsala län, men du ska skicka din överklagan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Miljö- och byggnadsförvaltningen avgör om din överklagan har kommit in i rätt tid. Om den har kommit in i rätt tid skickar förvaltningen den vidare till länsstyrelsen. Miljö- och byggnadsförvaltningen kan också själva ändra beslutet, om den anser att det finns skäl för det. I såna fall sänds överklagan inte vidare till länsstyrelsen utan du får ett nytt beslut.

Skicka överklagan till

Enköpings kommun
Miljö- och byggnadsförvaltningen
745 80 Enköping

Vad överklagan ska innehålla

  • Namn och personnummer, postadress och telefonnummer.
  • Vilket beslut som överklagas. Ange miljö- och byggnadsnämndens beslutsnummer och aktuellt diarie- eller ärendenummer.
  • Varför du anser att beslutet är felaktigt.
  • Vilken ändring du önskar. Om det finns handlingar eller annat som stöder uppfattningen bör dessa skickas med.