Bostads­­anpass­nings­bidrag, ansökan

Du som har en funktions­nedsättning eller som bor i samma hushåll som en person med funktions­nedsättning kan söka bostads­anpassnings­bidrag.

Det är du som är sökande av bidraget som själv ska ange vilka åtgärder du söker bidrag för. Åtgärderna ska alltid anges på ansökningsblanketten eller tydligt hänvisas till om du bifogar en bilaga.

Intyg från sakkunnig

Till ansökan ska du bifoga ett intyg som styrker att behovet av anpassningen är nödvändig med hänsyn till din funktionsnedsättning. Det är oftast en arbetsterapeut utformar ett sådant intyg. Det kan också vara annan sakkunnig som läkare eller fysioterapeut/sjukgymnast. Den sakkunnige inte kan neka dig ett intyg, men det är inte säkert att han eller hon kan styrka behovet av anpassningen. Fråga alltid din intygsgivare om du är osäker på vad intyget innebär.