Livs­medels­­­verksam­het

Om du ska starta livsmedelsverksam­het, ta över en befintlig eller ändra bolagsform måste du göra en anmälan till kommunen.

Hitta på sidan

Kontrollen av livsmedel bekostas av de företagare som driver livsmedelsverksamhet. Du betalar en avgift per timme i alla kontrollärenden av din verksamhet.

Från och med 2023 kommer du att få fakturan för samtliga avgifter för livsmedelskontroll i efterhand.

Så beräknas avgifterna

När du registrerar din verksamhet, eller gör förändringar, får du ett beslut från kommunen om avgifter. Där står det hur många timmar kommunens miljöavdelning planerar att göra tillsyn av din verksamhet. Sen betalar du för den faktiskt nedlagda tiden. Kommunen tar betalt för tiden det tar att förbereda ärendet, göra tillsyn, efterarbete samt att begära in och granska handlingar och kompletteringar.

Avgiften grundar sig på en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. Den är indexbaserad och kan räknas upp varje år.

Egenkontroll betyder att du ska ha tydliga rutiner för att kontrollera att din verksamhet uppfyller livsmedelslagstiftningen, så att alla livsmedel är säkra att äta. Du ska också planera och kontrollera att din verksamhet uppfyller gällande lagstiftning och regler.

Den egna kontrollen ska vara anpassad till den aktuella verksamheten och rutinerna kan alltså se olika ut för olika företag. Du som livsmedelsföretagare är ansvarig för att ha en väl fungerande egen kontroll.

Behöver du hjälp med att utforma rutiner för egenkontroll kan du ta hjälp av en konsult eller använda dig av arbetsmetoden HACCP.

HACCP-plan

HACCP står för Hazard Analysis and Critical Control Points. Det är en arbetsmetod för hur du kartlägger och kontrollerar faror i livsmedelsproduktionen. När du utformar din egen HACCP-plan är EU-kommissionens vägledning en bra hjälp. För mindre verksamheter är det bilaga två i vägledningen som är mest aktuell.

Lagar och förordningar