Servera alkohol

Vill du sälja eller servera alkoholhaltiga drycker måste du ansöka om tillstånd hos kommunen. Du måste också anmäla förändringar i din verksamhet.

Hitta på sidan

Serveringstillstånd enligt alkohollagen krävs i de flesta sammanhang för att du ska få sälja och servera alkoholdrycker.

I Enköping ansvarar socialnämnden för beslut om tillstånd för servering av alkoholdrycker (starköl, vin, spritdrycker och annan jäst alkoholdryck).

Ansökningarna gäller permanenta och tillfälliga serveringstillstånd för restauranger och andra serveringsställen. Ansökningarna gäller också permanenta och tillfälliga tillstånd för allmänheten och slutna sällskap.

Tillsyn

Socialförvaltningen utövar tillsyn för att säkerställa att beviljade tillstånd efterlevs, ofta i myndighetssamverkan.

Uppgifter som ska framgå av ansökan

  • Uppgifter om sökande
  • Ansökan avser
  • Serveringsställe
  • Serveringslokaler
  • Serveringens omfattning
  • Serveringstider
  • Underskrift av firmatecknare
  • Anmälan om serveringsansvariga
  • Finansiering av verksamheten. Du kan välja att göra en finansieringsplan på egen hand eller använda vår mall för finansieringsplan
  • Till ansökan ska även bifogas bilagor enligt förteckning

Anmälan

Du anmäler genom att fylla i en blankett och skicka in till kommunen. I samband med anmälan måste du också skicka in mallen "Finansieringsplan".

Betala prövningsavgift

Innan handläggningen påbörjas av socialnämndens tjänstemän ska prövningsavgiften vara betald. Prövningsavgiften ska betalas in till Enköpings kommun postgiro 7 07 27-3. Märk betalningen med ditt sökandenamn samt socialförvaltningen.

Processen för utredningen

Först sker en utredning av ärendet med genomgång av handlingarna, kontakter och besök med och hos sökanden.

Ärendet skickas (remitteras) till Polismyndigheten för att kontrollera om sökande finns med i misstankeregistret och till skatteverket för att kontrollera att sökande inte har skatteskulder.

Socialnämnden kan också skicka förfrågningar till andra berörda myndigheter både inom och utom kommunen.

Slutligen ska ärendet avgöras i form av beslut av delegerad tjänsteman eller i socialnämnden.

Det är viktigt att du alltid anmäler förändringar i din verksamhet eller i ditt bolag.

Exempel på ändringar är större ombyggnader i lokalen, när någon person byts ut eller lämnar bolaget samt när det kommer in nya aktieägare eller finansiärer. Det kan också vara när du upphör med din verksamhet eller överlåter rörelsen samt om det sker en anmälan om förändringar av serveringsansvariga.

Anmäl innan förändringen är gjord

Du måste göra din anmälan innan förändringen sker, eftersom den planerade förändringen måste godkännas av tillståndsmyndigheten. Till exempel ska nytillkomna personer som har ett betydande inflytande i rörelsen lämplighetsprövas av tillståndsmyndigheten.

Du gör din anmälan via en blankett som du sedan skickar till kommunen. Tillsammans med anmälan behöver du skicka in en finansieringsplan. Du kan välja att göra en på egen hand eller använda vår mall för finansieringsplan.

Utebliven anmälan

Om du inte anmäler förändringen i förväg kan du bli av med ditt serveringstillstånd.