Mer om fritidshem

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan. 

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Barnen kan vara i fritidshemmet under den tid som de behöver barnomsorg före och efter skolundervisningen.

Eleven erbjuds en placering i fritidshem vid den skolenhet som eleven går i.

Ansökan och plats

Är det kö till fritidshem?

Nej, vi har inga köer till fritidshem. Ditt barn får en placering på fritidshem så fort den inkomna ansökan är handlagd. Barnet har rätt till plats på fritids på den skola där det går.

Hur länge har mitt barn rätt till sin fritidshemsplats?

Ditt barn har rätt till en fritidshemsplats från förskoleklass till och med vårterminen det år då barnet fyller 13 år.

Hur ansöker jag om plats till fritidshem?

Du ansöker om plats i vår e-tjänst.

Jag kan inte använda e-tjänsten – hur gör jag då?

​Om du inte kan använda våra e-tjänster får du kontakta kommunens kontaktcenter på 0171-62 50 00. Det kan till exempel bero på att du inte har en dator eller e-legitimation. Om du saknar svenskt personnummer kan du inte använda e-tjänsten.

Hur får jag veta om mitt barn har fått en plats?

När det finns en plats får du meddelande via sms, e-post eller post.

Har mitt barn rätt till fritidshemsplats vid arbetslöshet eller föräldraledighet?

Nej, ditt barn har inte rätt till fritidshem när du är arbetslös eller föräldraledig. Kontakta skolans rektor om du tycker att ditt barn behöver fritidshem av ett särskilt skäl. Det är rektorn som beslutar om barnet får en plats eller inte.
Du säger upp platsen via e-tjänsten. Barnet får då ha sin placering månaden ut.

Har mitt barn rätt till fritidshem om jag blir sjukskriven?

Vid sjukskrivning, förutsatt att det finns arbete i grunden, har ditt barn rätt att gå kvar på fritidshemmet.

Barnet har växelvist boende – kan jag ha barnet på två fritidshem?

​Barn som bor växelvis hos sina vårdnadshavare har placering endast på ett fritidshem.

Schema

Varför ska man lämna ett schema?

Ett schema på vilka tider som ditt barn ska vara på fritidshemmet registrerar du i e-tjänsten. Det är till för att skolan ska kunna planera sin verksamhet och för att vi ska kunna debitera rätt avgift.

Vad händer om jag inte registrerar ett schema?

​Om du inte har registrerat barnets schema debiteras högsta avgift enligt maxtaxa.

Vad händer om jag har registrerat fel schema?

​Om du har registrerat fel schema debiteras fel avgift.

Avgifter

Enköpings kommun använder ett system med maxtaxa. Maxtaxa innebär att det finns ett tak för hur hög avgiften blir för ett barns plats.

Avgiften baseras på din inkomstuppgift

Vilken avgift du får betala baseras på din inkomstuppgift, det vill säga ditt hushålls avgiftsgrundande inkomst.
Därför är det viktigt att du lämnar rätt uppgifter när du har fått en plats. Använd vår e-tjänst:

Administrera plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem

Du måste lämna inkomstuppgift även om den är 0 kronor. Om du inte lämnar in din inkomstuppgift och barnets schema kommer den högsta avgiften att debiteras.

Högsta avgiftsgrundande inkomst före skatt är, från och med den 1 januari 2021, 50 350 kronor per hushåll och månad. Om hushållets totala inkomst är mer än 50 340 kronor i månaden, betalar hushållet alltså ändå inte mer än 922 kronor per månad för ett barn. Om hushållets totala inkomst är mindre än 50 340 kronor i månaden före skatt, betalar hushållet enligt procent och inte enligt maxtaxa.

Enhetstaxa

Kommunen tillämpar enhetstaxa. Det innebär att avgiften blir densamma oavsett hur många timmar barnet är på fritidshemmet.

Avgiftsnivåer

Barn 1: 2 procent eller högst 1007 kronor
Barn 2: 1 procent eller högst 503 kronor
Barn 3: 1 procent eller högst 503 kronor
Barn 4: 0 procent

Räkna ut vad platsen kostar

Du kan räkna ut vad platsen kostar i e-tjänsten: Ansöka om plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem.
Du behöver inte logga in med din e-legitimation för att beräkna avgiften.

Hushållets inkomst­uppgifter jämförs med Skatteverkets

Utbildningsförvaltningen jämför den inkomstuppgift som du lämnar med Skatteverkets uppgifter. Om det vid jämförelsen visar sig att du har betalat för mycket eller för lite i avgift kommer en justering att göras. Om du har betalat för låg avgift kommer en retroaktiv faktura att skickas ut. Om du har betalat för mycket kommer en återbetalning att göras.

Hushållets avgifts­grundande inkomst

Som hushållets avgiftsgrundande inkomst räknas makes, makas, sambos sammanlagda inkomst före skatt oavsett släktskap till barnet.

Betalar jag avgift alla månader på året?

​Ja, det gör du. Det finns ingen avgiftsfri månad. Du betalar samma avgift tolv månader om året. Det gäller även om barnet är sjukt eller om ni har semesterledigt.

Vad händer om jag har registrerat fel inkomst­uppgift?

Om du har registrerat fel inkomstuppgift debiteras fel avgift. En gång om året jämför vi hushållens deklarerade inkomster hos skatteverket med de inkomstuppgifter som är registrerade hos utbildnings­förvaltningen. Om du har betalat för mycket i avgift kommer du att få en utbetalning. Om du har betalat för lite får du en extra faktura. När vi gör jämförelsen av årsinkomsten räknar vi ut ett snittbelopp per månad, det vill säga årsinkomsten delad på tolv månader.

Barnet går över från förskola till fritidshem– hur debiteras fritids­hemsavgiften?

​När barnet går över från förskola till förskoleklass flyttas barnet till fritidshem under förutsättning att du har ansökt om en plats på fritidshemmet. Förskoleavgiften debiteras till och med den 31 juli. Avgift för fritidshem debiteras från och med den 1 augusti.

Måste jag uppge min partners inkomst även om min partner inte är vårdnadshavare till mitt barn?

Ja, det måste du om ni är gifta eller sammanboende. För gifta och sammanboende ligger bådas inkomst till grund för avgiften även om din partner inte är vårdnadshavare till ditt barn.

Omsorg på obekväm arbetstid

Har jag rätt till omsorg på obekväm arbetstid?

Ja, men endast om en eventuell andra vårdnadshavare även arbetar under obekväm arbetstid. Omsorg på obekväm arbetstid räknas som tid under vardagar mellan klockan 18:30-06:00, under helger mellan fredag klockan 18:30 till måndag klockan 06:00. Då är det på Nattugglans natt- och helgverksamhet som ditt barn ska gå på.

Länk till Nattugglans natt- och helgverksamhet på webben

Uppsägning

Hur säger jag upp fritidshemsplatsen?

Uppsägning av fritidshemsplatsen görs via e-tjänsten uppsägning av fritidshemsplats. Har ni delad faktura och inte längre har behov av en fritidshemsplats måste båda gå in i e-tjänsten och säga upp platsen. Om bara den ena säger upp platsen överförs hela avgiften för fritidshemsplatsen till den vårdnadshavare som inte meddelat om uppsägning i e-tjänsten.

Hur lång uppsägningstid är det för fritidshems­platsen?

Uppsägningstiden är 30 dagar från det att anmälan har kommit in, om inte senare datum angivits som sista dag.

Jag har sagt upp platsen, men vill ha tillbaka den

​Det kan du få. Om du säger upp platsen, men vill få tillbaka den inom fyra månader, får du betala avgift för månaderna däremellan.