Skolskjuts för elever i placerings­skola

Här hittar du som har ditt barn i den skola som tillhör ditt placeringsområde information om skolskjuts.

Ansök om skolskjuts för elever i placeringsskola

Kan mitt barn få skolskjuts?

Det är avståndet mellan hemmet och skolan som avgör vem som har rätt att få skolskjuts. Även skolvägens trafiksäkerhet kan avgöra. För att barnet ska kunna få skolskjuts måste avståndet mellan hem och skola vara mer än tre kilometer för årskurs F–6 och mer än fyra kilometer för årskurs 7–9.

Skolan ska finnas i det placeringsområde som barnet tillhör. Går barnet både på morgonfritids och fritids efter skoldagens slut beviljas inte skolskjuts även om avståndskriterierna uppfylls. Det för att skolskjuts endast beviljas i samband med skoldagens början och slut. Om barnet bara går antingen på morgonfritids eller fritids efter skoldagens slut, kan man få skolskjuts den busstur då eleven inte är på fritids.

Hur överklagar jag beslutet?

Du kan överklaga enligt förvaltningsbesvär om ditt barn går i sin grundplaceringsskola. Överklagan ska vara skriftlig.

Vem får överklaga?

Beslutet får överklagas av den som beslutet gäller. En elev får själv överklaga från det år eleven fyller 16 år. I övriga fall är det elevens vårdnadshavare eller företrädare med fullmakt som har rätt att överklaga.

Till vem skickar du överklagandet?

Din överklagan ska skickas till Enköpings kommun, men brevet ska skrivas till Förvaltningsrätten i Uppsala.

Följ instruktionerna nedan.

Skriv följande adress på ditt brev:

Förvaltningsrätten i Uppsala, Box 1853, 751 48 Uppsala

Skicka brevet till:

Enköpings kommun
Utbildningsförvaltningen
745 80 Enköping

Inom vilken tid ska du överklaga?

Ditt överklagande ska ha kommit till kommunen senast tre veckor från den dag som du fick beslutet.

Vad ska ditt över­klagande innehålla?

Överklagandet ska vara skriftlig och innehålla:

 • Namn, personnummer, adress och telefonnummer. Är du vårdnadshavare eller annan företrädare ska du även skriva elevens namn, adress och personnummer.
 • Vilket eller vilka beslut som du överklagar och vilken ändring du vill ha.
 • Skälen till att du tycker att beslutet ska ändras.
 • Om du vill att förvaltningsrätten ska ta del av intyg eller andra dokument, ska ta du även skicka med dessa.
 • Skrivelsen skall vara undertecknad av eleven eller hans/hennes ombud. Om eleven har två vårdnadshavare krävs bådas underskrift.

Vad händer när du skickat in ett överklagande?

Kommunen prövar om överklagandet har kommit in i tid. Handläggaren som fattat beslutet gör en bedömning om det finns anledning att ändra beslutet utifrån de uppgifter som inkommit i överklagandet. Om beslutet inte ändras skickar kommunen vidare beslutet och överklagandet till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrättens prövning av ärendet är fullständig och omfattar både lämpligheten och lagligheten i det överklagade beslutet. Förvaltningsrätten kan fatta ett annat beslut än det du fått av kommunen.

Offentlighet och sekretess

Ditt överklagande och eventuella övriga handlingar som du skickar in registreras och blir allmänna handlingar som vem som helst kan begära att få läsa. Rätten att ta del av allmän handling kan begränsas genom sekretess. Sekretess gäller för uppgift om enskilds personliga förhållanden om det kan antas att den enskilde eller någon närstående lider men om uppgiften röjs.

Ansök om skol­skjuts vid växelvist boende

Du som har barn på en kommunal skola i Enköpings kan ansöka om skolskjuts vid växelvist boende.

Barn som har föräldrar som bor på olika adresser har rätt till skolskjuts från båda föräldrarna om:

 • en av föräldrarna bor kvar i placeringsområdet för den kommunala skolan som barnet går i
 • barnet går i en kommunal skola inom Enköpings kommun
 • man får inte skolskjuts om eleven går på fritids. Går barnet bara på morgon eller efter skoldagens slut kan skolskjuts när eleven inte har fritids..
 • båda adresserna ligger i Enköpings kommun
 • de har gemensam vårdnad och barnet bor växelvis lika mycket hos båda föräldrarna
 • avståndet mellan respektive adress och elevens skola överstiger de
  avstånd som gäller för rätten till skolskjuts.
 • Du ansöker om skolskjuts vid växelvis boende på samma ställe som skolskjutsen. Handläggningen kan ta upp till en månad.