Ansök om inackorde­ringstillägg

Om du går på gymnasium på annan ort kan du ansöka om inackorderings­tillägg. OBS! Glöm inte att anmäla konto för utbetalning på Nordeas hemsida.

Ansök om inackorderingstillägg

Anmälan av kontonummer (utbetalning av inackorderings­tillägg eller resebidrag)

Inackorderingstillägget eller resebidraget utbetalas till föräldern fram tills eleven fyller 18 år. Därefter direkt till eleven om inte annat meddelas till kommunen. För att betala ut beloppet direkt till ett bankkonto måste du fylla i dina uppgifter på Nordeas hemsida och ange arbetsgivarnummer 647611. Ditt bankkonto behöver inte vara kopplat till Nordea, men utbetalningarna sker därifrån. Det är viktigt att samma person som är mottagare av studiebidraget från CSN också står som mottagare.

Fyll i dina uppgifter hos Nordea för utbetalning av inackorderingstillägg eller resebidrag

Bestämmelser om inackorde­ringstillägg

Enligt skollagens 15 kap 32 paragrafen ska ekonomiskt stöd lämnas till de elever som studerar på annan ort och inte kan resa mellan studieorten och hemmet varje dag. Detta gäller till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år. Inackorderingstillägget är ett bidrag till kostnaden för inackordering och hemresa.

Följande kriterier gäller för att få inackorde­ringstillägg om du bor i Enköping

 • Eleven måste vara folkbokförd i Enköpings kommun.
 • Eleven måste gå på en gymnasieutbildning på annan ort som inte erbjuds i hemkommunen eller via samverkansavtal (se nedan).
 • Eleven studerar på heltid. Se förtydligande nedan.
 • Skolorten ligger utanför Enköpings kommun.
 • Restiden mellan hemmet och skolan överstiger 2 timmars enkel resa.

Går du någon av följande utbildningar får du inte inackor­deringstillägg

(Elever som har tagits emot i andra hand till ett nationellt program enligt 15 kap 32 paragrafen och 16 kapitlet 47 paragrafen, så kallat ”frisök”.)

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Bygg- och anläggnings­programmet
 • Ekonomiprogrammet
 • El- och energiprogrammet
 • Estetiska programmet
 • Fordons- och transport­programmet
 • Handels- och administrations­programmet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Restaurang- och livsmedels­programmet
 • Samhällsvetenskaps­programmet
 • Teknikprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet
 • Samtliga utbildningar som Enköping erbjuder via samverkansavtal med Uppsala kommun

Du får inte heller inackor­deringstillägg om du valt en skola som arbetar enligt en annorlunda pedagogik eller som har egna inriktningar, specialiseringar, programfördjupningar eller individuella val som inte finns på hemorten.

Du får inte inackorderingstillägg om du går på en fristående gymnasieskola. Bidraget söks då från CSN.

Inackorderings­tilläggets storlek

Enköpings kommun lämnar 1587 kronor i bidrag till elever som beviljas inackordering, fyra månader för höstterminen och fem månader för vårterminen.

Heltidsstudier

Att studera på heltid inom gymnasieskolan innebär att eleven förutsätts delta i all schemabunden undervisning som programmet omfattar.

Ändrade förhållanden och anmälnings­skyldighet

Den studerande är inte berättigad till inackorderingstillägg om studierna avbryts eller om studieomfattningen minskar från heltid till deltid. I dessa fall ska anmälan om de ändrade förhållandena göras skriftligt till Enköpings kommuns kontaktcenter. Den som felaktigt tar emot inackorderingstillägg är skyldig att genast återbetala beloppet. Om eleven flyttar ska detta anmälas omgående till ovanstående adress.

Så ansöker du

Ansök om inackorderingstillägg så snart som möjligt i samband med att din utbildning startat. Nyintagna elever ska bifoga intyg från skolan. Du måste ansöka innan 1 augusti för att få ditt inackorderingstillägg innan 30 september. Om du börjar årskurs 1 på gymnasiet ska du ha fått ditt antagningsbesked innan du ansöker. Du förnyar din ansökan varje läsår. Du kan även få inackorderingstillägg i efterhand för hösten, då måste du ansöka innan 30 november. Om du inte skickat in din ansökan innan dess kan du endast ansöka om inackorderingstillägg för våren, då är sista ansökningsdatum 30 april.

Beslut och information om utbe­talning

Beslut om inackordering skickas till myndig elev alternativt till vårdnadshavaren om eleven är omyndig.

Utbetalningsdatum

Följande datum kommer utbetalningar att ske till de konton ni anmält på Nordeas hemsida. Har ni anmält konto för tidigare läsår kan ni bortse från detta.

2020

30 september

30 oktober

30 november

30 december

2021

29 januari

26 februari

31 mars

30 april

31 maj