Biblioteks­plan 2018–2021

Biblioteksplanen sätter en övergripande inriktning för utveckling av biblioteken i Enköpings kommun under perioden 2018–2021. Här hittar du hela dokumentet samt en kortare presentation av planen.

Bibliotek 2021 – Vi gör det tillsammans!

Alla som bor i Enköping ska få utveckla sitt allra bästa jag, särskilt de som är barn och unga. Därför erbjuder kommunen invånarna likvärdiga och tillgängliga bibliotek, lätta att använda både fysiskt och digitalt.

Alla kan ta del av bibliotekens aktiviteter, medier och litteratur oavsett ålder, språk eller funktionsnedsättning. Biblioteken och invånarna stimulerar varandra och utvecklar verksamheten tillsammans. På det viset växer både kommunen och individen.

Barn och unga är en prioriterad målgrupp i bibliotekslagen och skollagen. Biblioteken ska främja barns och ungas språkutveckling och stimulera till läsning genom aktiv samverkan med andra aktörer som riktar sig till de unga invånarna. Biblioteken ska erbjuda barn och unga attraktiva lokaler där det finns plats för både häng och skapande verksamhet.

Prioriterade insatser 2018–2021

Insatser som stärker folkbibliotekens uppdrag

  • Förbättra samverkan med interna och externa aktörer för att erbjuda de unga invånarna gränsöverskridande litteratur- och kulturupplevelser.
  • Fysiska biblioteksrum, väl underhållna och tillgängliga, anpassade till invånarnas behov och i de delar av kommunen där invånarna lever och verkar.
  • Fler aktiviteter ska genomföras som främjar invånarnas delaktighet i det digitala kultur- och samhällslivet.
  • Säkerställa invånarnas tillgång till ett rikt utbud av litteratur och andra medier på de språk, även minoritetsspråken, och i de medieformat invånarna talar, läser och behöver.

Insatser som stärker skolornas biblioteksuppdrag

  • Säkerställa elevernas tillgång till likvärdiga skolbibliotek, oavsett skola.
  • Förbättra samverkan mellan folkbibliotek och skolor om skolbibliotekstjänster.
  • Skolledning, lärare och skolbibliotekarier samverkar om gemensamma mål för att elevernas medie- och informationskunnighet samt läs- och kunskapsutveckling ska stimuleras och stärkas.
  • Säkerställa elevernas tillgång till ett rikt utbud av litteratur och andra medier på de språk och i de medieformat eleverna talar och läser. Pojkars lust att läsa stimuleras.

Läs hela rapporten

Om du vill ladda få hem och läsa hela rapporten på 23 sidor, kan du kontakta kommunen så hjälper de dig vidare till rätt person.