Så här styrs komm­unen

Varje år beslutar kommunfullmäktige hur kommunens mål och budget ska se ut för det kommande åren. Mål och budget är kommunens viktigaste styrdokument och innehåller prioriteringar, uppdrag och budget för hela organisationen.

Inriktningsmål och uppdrag

Kommunfullmäktige ger varje år inriktningsmål och uppdrag till kommunens nämnder och bolag. Nämnderna och bolagen arbetar sedan för att fullfölja uppdragen. Till sin hjälp har de förvaltningar och bolag som tar fram beslutsunderlag och genomför besluten. Verksamheten utförs av verksamheter i kommunens egenregi, privata utförare och de kommunala bolagen.

Enköpings kommun finns förutom kommunfullmäktige åtta nämnder, två bolag och ett kommunalförbund som ansvarar för olika frågor och verksamheter.

Cirka 200 stycken förtroendevalda

De politiker som sitter i kommunfullmäktige, nämnderna och bolagen kallas förtroendevalda. I Enköping finns cirka 200 förtroendevalda. De flesta är fritidspolitiker, vilket betyder att de ägnar sig åt sitt uppdrag inom politiken vid sidan av sitt arbete eller sina studier. I Enköpings finns det tre politiker som arbetar heltid, de kallas kommunalråd.

Kommunfullmäktige fungerar som riksdagen dit de förtroendevalda väljs in direkt av folket. Kommunfullmäktige beslutar om vilka nämnder som ska finnas, vilka uppgifter de ska ha och vilka förtroendevalda som ska sitta i nämnderna. Kommunstyrelsen fungerar som regeringen och ansvarar för kommunens ekonomi och att de mål som kommunfullmäktige beslutat om uppfylls. Nämnderna ansvarar för sitt verksamhetsområde och de mål som kommunfullmäktige beslutat om.

Politiker och tjänstepersoner

Alla nämnder har en förvaltning kopplad till sig som består av tjänstepersoner. Politikerna styr arbetet på ett övergripande sätt inom kommunen och beslutar om prioriteringar och mål. Sedan arbetar förvaltningarna och dess tjänstepersoner med hur de målen och prioriteringarna ska uppfyllas.