Kallelser, protokoll och anteckningar från kommunala råd

Här kan du ta del av minnesanteckningar från kommunala finska samrådet, tillgänglighetsrådet, pensionärsrådet och natur- och friluftsrådet från 2020 och framåt.

Kommunala finska samrådet

Mötesanteckningar 18 november 2021

Mötesanteckningar vid möte med kommunala finska samrådet KFS

Tid: Torsdag 18 november 2021 klockan 17.30–19.30

Plats: Linbanegatan 12 och Teams

Närvarande

Ulrika Ornbrant (C) ordförande, Enköpings kommun,

Rolf Carlsson (S), Enköpings kommun

Johanna Hongisto Grundström, vice ordförande, sverigefinländare

Marja-Leena Tiitinen (KD), Enköpings kommun

Leena Määttä, finska föreningen Sampo

Sirkka Prittinen, finska föreningen Sampo

Anja Johansson, sverigefinländare

lsabelle Hongisto Grundström sverigefinländare

Niina lshanin Hällstrand, Utbildningsförvaltningen

Frida Eriksson, Utbildningsförvaltningen

Virpi Karppinen, Vård och Omsorgsförvaltningen

Tarja Cucevic-Björkenö, samordnare Kommunledningsförvaltningen

Förhinder

Jan Hannebo (M), Enköpings kommun Markku Välilä, sverigefinländare

Rebecca Berell (S) Enköpings kommun Jaana Hemlin, sverigefinländare

Christine Lundberg, sverigefinländare

Mötets öppnande

Ordförande hälsar välkommen till dagens möte och förklarar mötet öppnat.

Val av justerare

Till justerare utses Johanna Hongisto Grundström.

Godkännande av dagordningen

Utskickad dagordning godkänns.

Föregående mötesanteckningar

Mötesanteckningar från föregående möte godkänns.

Ekonomisk redovisning utfall för januari – oktober 2021 och prognos

Ekonomisk redovisning för januari – oktober 2021 med kommande aktiviteter och prognos för resterande månader 2021 är utskickad i samband med kallelsen.

Redovisningen läggs till handlingarna.

Information

Vård och Omsorg

Virpi Karppinen presenterar sig och berättar att hon arbetar som undersköterska och administratör på Kungsgården. Hon kommer under november och december arbeta med de två finska seniorträffar som är planerade på Kryddgården, hon kommer även att hålla i /delta på referensgruppsmöte för seniorer.

Förskola

Frida berättar att finska på Enögla kommer att fortsätta med 2 finskspråkiga pedagoger då Marja Järvinen blir kvar som ordinarie pedagog. Frida fortsätter och berättar att det idag är 7 barn i finska gruppen. Niina berättar att barnen har slöjd, hantverk, egna uppfinningar. Barnen får med sig ett nytt finskt ord per dag som också delas med föräldrar. Förskolans förhoppning är att även under 2022 med statsbidraget kunna fortsätta med finska gruppen . Diskussion om användning av statsbidraget kommer att ske på första mötet i samrådet i februari.

Kultur

Tarja berättar att finska filmen "Mitt hjärta är finskt" en film om Kari Tapios liv, kommer att visas 7 december. Filmen hyrs från Finlandsinstitutet och visas på Joar Blå klockan 19.

Mer samarbete kring finsk kultur med Håbo kommun planeras inför 2022.

Förskoleklass

Tyvärr har vi inte finska modersmålsstöd i förskoleklass, det är mycket olycklig att barnen "förlorar" finsk språkinlärning ett år mellan förskola och grundskolan. Skrivelse som vi kom överens om att skicka till Utbildningsförvaltningen är skickad. Skrivelsen bifogades i kallelsen.

Svar från utbildningsförvaltningen är otydligt varför Ulrika har kontaktat förvaltningschef Linda Lindahl och möte kommer att hålla med ansvariga på Utbildningsförvaltningen.

Finska i förskoleklass är inte är obligatorisk men vi ska vara bättre än läroplan, ett år gör skillnad.

Kommunfullmäktige – Rolf /Fullmäktige ordförande

Kommunfullmäktige sammanträden hålls på Kompassen och sedan oktober är det fysiska möten som gäller. Fullmäktige är öppen för allmänheten. På senaste mötet demonstrerade äldre på att det saknas lokaler för äldre, träffpunkter.

Ärenden:

Se över rutiner för investeringar.

Regler för investeringar.

Vi växer 46 000 invånare – investeringar är mycket viktigt detta är samtliga partier överens om, bygge av gymnasieskola.

Ekonomi i balans. Överskott statligt stöd under pandemin.

Nästa år är det val.

Kommunstyrelse – Ulrika

Länsplan för vägar - uppdelad i tätort, regional utveckling och stråk.

Åsundagården säljs till Enköpings Hyresbostäder, där det planeras ett trygghetsboende.

Ekonomin ser bra ut för Enköping. Förslag på att omfördela mer pengar till Vård och Omsorg. Andring av taxor

Klimatkontrakt

Myranområdet – klimatneutralt, miljö och klimattänk.

Finskt nyhetsbrev

Tarja vill lyfta det finska nyhetsbrev som hon poängterar är på svenska och finska. Tarja och Emma Larsson - kommunikatör på kommunledningsförvaltningen arbetar tillsammans med detta digitala nyhetsbrev som skickas till prenumeranter varje månad.

Innehåller bland annat, det finska i Enköping som finsk film, seniorträffar, studiecirklar, lokal information gällande Corona, förskola, Kungsgården, information gällande nationella minoriteter och finska förvaltningsområden, kommunens webbsida och där även mötesanteckningar från Kommunala finska samrådet publiceras.

För prenumeration anmäl dig till Tarja.

E-post till Tarja C Björkenö: tarja.c.bjorkeno@enkoping.se

KPR -Pensionärsråd

Anja, representant i KPR informerar från pensionärsrådsmötet i november.

Det saknas lokaler till pensionärsträffar. Många av lokalerna på Kryddgården kommer att behövas till personal. A-sal till allmänheten. Korttidsplatser saknas. Personal slutar och nyanställd personal saknar utbildning och språk.

Information om bostadsplanering för äldre - bifogar bildspel som presenterades på pensionärsråd mötet i mötesanteckningar.

Fler trygghetsboenden planeras i Älvdansen, och av EHB. Nya riktlinjer för färdtjänst.

Finska föreningen

Sirkka berättar att finska föreningen planerar för tre aktiviteter, Fars dag, Finlands självständighetsdag och lilla jul. Till dessa aktiviteter har de även sökt bidrag. Viktigt är att evenemangen är öppna för alla och Sirkka berättar att dessa har annonserats.

Virpi passar på att berätta att Kungsgården bjudit in finska föreningens kör den 3 december, underhållning med finska julsånger och fika.

Bidragsansökningar

Tre bidragsansökningar har inkommit men är inte behandlade. Samrådet påminner om att evenemangen måste vara öppet för alla för att bidrag ska betalas från statsbidraget. Statsbidraget får inte användas till föreningsbidrag.

Övriga frågor

Ny representant är vald till samrådet Isabelle Hongisto Grundström.

Till möte i februari hoppas vi på att kunna träffas fysiskt och då presentera oss.

Marja-Leena vill lämna ett förslag på en vandringsutställning - "När Finland kom till Sverige och Rötter" från Sverigefinsk riksförbund.

Anja vill även påminna om att de finska pensionärernas saknar lokal för sina träffar och möten.

Nästa möte

17 februari 2022

Mötets avslutande

Ulrika avslutar mötet och tackar alla alla deltagare.

Justeras:

Ulrika Ornbrant, ordförande

Justeras:

Johanna Hongisto Grundström, vice ordförande

Tarja Cucevic Björkenö, samordnare/sekreterare

Mötesanteckningar 23 september 2021

Mötesanteckningar vid möte med kommunala finska samrådet KFS

Tid: Torsdag 23 september 2021 kl. 17.30- 19.30

Plats: Linbanegatan 12 och Teams

Närvarande

Ulrika Ornbrant (C) ordförande, Enköpings kommun,

Johanna Hongisto Grundström, vice ordförande, sverigefinländare

Jan Hannebo (M), Enköpings kommun

Marja-Leena Tiitinen (KD), Enköpings kommun

Leena Määttä, finska föreningen Sampo

Sirkka Prittinen, finska föreningen Sampo

Anja Johansson, sverigefinländare

Markku Välilä, sverigefinländare

Niina lshanin Hällstrand, Utbildningsförvaltningen

Marja Järvinen, Utbildningsförvaltningen

Frida Eriksson, Utbildningsförvaltningen

Tarja Cucevic-Björkenö, samordnare Kommunledningsförvaltningen

Förhinder

Rolf Carlsson (S), Enköpings kommun

Rebecca Berell (S) Enköpings kommun

Jaana Hemlin, sverigefinländare

Joonas Koistinen, sverigefinländare

Christine Lundberg, sverigefinländare

Mötets öppnande

Ordförande hälsar välkommen till dagens möte och förklarar mötet öppnat.

Val av justerare

Till justerare utses Johanna Hongisto Grundström

Godkännande av dagordningen

Utskickad dagordning godkänns.

Föregående mötesanteckningar

Mötesanteckningar från föregående möte godkänns.

Ekonomisk redovisning utfall för januari -augusti 2021

Den ekonomiska redovisningen är utskickad i samband med kallelsen.

Statsbidraget har inte användas helt då vi inte har kunnat ha full verksamhet på grund av pandemin.

Redovisningen läggs till handlingarna.

Information

Tarja informerar om att förslag på aktiviteter under hösten, som studiecirkel i samarbete med studieförbundet Vuxenskola som finsk kokbokscirkel och NBV som webbkurs i vardagsfinska. Friskvårdsbad är igång. Tematräffar för seniorer i samarbete med Vuxenskolan.

Johanna berättar att ungdomsledarcirkel som hon startat upp i samarbete med studieförbundet NBV kommer att återstarta den 22 november. De kommer att annonseras och affischeras och förväntan är att ungdomar anmäler sig . Målet är att genomföra aktiviteter för sverigefinska ungdomar.

Förskola

Marja Järvinen berättar att hon är en av finska pedagogerna på förskolan tillsammans med Niina. På finska avdelningen har det under sommaren varit mycket uteaktiviteter, natur och återvinning. Frida berättar vidare att de har utökat finska timmar på finska avdelningen och önskar att fler finska barn hittar till denfinska avdelningen. I dagsläget är det 5 barn, Till hösten (när restriktionerna lättar) är förhoppningen att kunna starta finsk öppna förskolan på Enögla förskola och kanske därifrån kan fler välja att lockas till finska avdelningen.

Vård och Omsorg

Representant saknas

Kultur

Tarja berättar att vi förhoppningsvis kommer att kunna visa finsk film under hösten. Johanna efterfrågar möten som vi tidigare hölls av kultursekreterare kring finsk kultur. Då restriktionerna lättar hoppas vi åter kunna hålla dessa referensgruppsmöten.Tarja meddelar också att önskemål på finsk film tas gärna emot.

Ett samarbete med Håbo kommun gällande finns kultur skulle kunna ge ett större utbud. Finska bokcirkeln kommer att starta med ledare Jorma Keskitalo.

Tarja berättar också att Sverigefinska mässan planeras att åter hållas då i februari 2022 på Sverigefinnarnas dag på biblioteket.

Vi har fått ett svar från Utbildningsförvaltningen gällande vår skrivelse gällande fler timmar på finska förskolan detta svar har även bifogats i kallelse till detta möte.

Utdrag från skrivelsen:

"Utbildningsförvaltningen är överens med finska samrådet om att finska som minoritetsspråk och till detatt Enköpings kommun är ett finskt förvaltningsområde ska främja barns rätt till sitt modersmål. Förskolan har tre finsktalande pedagoger. Dessa pedagoger arbetar i olika grupper där de finsktalande barnen är, så barnen får ta del av finska och svenska språket större delen av dagen. Utöver detta finns en finsk grupp som träffas flera gånger i veckan och har undervisning i finska."

Förskoleklass - tyvärr har vi inte finska modersmålsstöd i förskoleklass, det är mycket olycklig att barnen "förlorar" finsk språkinlärning ett år mellan förskola och grundskolan.

Grundskolan har tidigare år erbjudit finska i förskoleklass då lärare i finska inkluderat förskoleklasselever i modersmålsundervisning för elever grundskolan. Från hösten 2018 är det skolplikt från och med det år barnet fyller sex år.

Vi undrar vad är hindret idag, finns det något som vi kan göra ?

Vi beslutar att Tarja får i uppdrag att skriva till UTB om detta och även bjuda in ansvarig för modersmål till nästkommande möte 18 november.

Kommunstyrelsen

Ulrika informerar om hur Enköping växer, att mycket är under omvandling många byggprojekt är på gång. Detaljplaner som sätter tonen hur kommunen kommer att växa i stan och i landsbygden. Ulrika tipsar om att vi ska hålla koll på kommunen hemsida Enköping växer se länk:

En fråga är hur vi finskt FO kommer in med våra frågor gällande finsk trygghetsboende/omvårdnadsboende, som är mycket viktig fråga för den blivande äldre finskspråkiga befolkningen i vår kommun. Ulrika tar kontakt med de byggbolag som är aktuella i Enköping för vidare kontakt.

Tarja informerar om att vi har två lärare i finska på gymnasiet, Tarja Hellberg och Sari Eklund som varvar med att ha lektioner i finska på Westerlundska gymnasiet.

Till oktober månads nyhetsbrev kommer det att finnas ett inslag om modersmål och elever som läser finska i grundskolan.

Tarja berättar också att Sveriges Radio finska tog kontakt i somras och önskade göra ett inslag om vår finska björk som Enköpings kommun planterat i samband med Finlands 100 år jubileum.

Markku Välilä möte upp reportern Liisa Talonen och inslaget finns att lyssna på SVR finska och i september månads finska nyhetsbrev.

KPR

Anja, representant i KPR informerar från pensionärsrådsmötet i september. På mötet informerades det om kommunens olika byggplaner.

Privata utförare Attendo och Allas vård och omsorg har totalt ansvar med bland annat tillgång till egna sjuksköterskor dygnet runt från september.

De lokaler som pensionärsföreningar har tillgång till på Kryddgårdens kommer delvis att tas över av hemtjänsten. Att få tillgång till Kryddgårdens lokaler för finska tematräffar (sista torsdagen i månaden) är fortfarande aktuellt. Lokalfrågan diskuteras mellan pensionärsorganisationer och

Vård och Omsorgsförvaltningen, när restriktioner lättare kommer det information vad som gäller. Anja berättare vidare att det på pensionärsrådsmötet togs upp att det är viktigt att få delta tidigt i processen gällande byggplaner för trygghetsboende och omvårdnadsboende.

Finska föreningen

Sirkka berättar att boulebanan används under sommaren. Tarja tillägger att hon tycker att det är ett fint initiativ av finska föreningen att bygga en boulebana för att ge möjlighet för uteaktivitet och social samvaro.

Niina vill passa på och tacka finska föreningen för de fina böcker och leksaker som de skänkt till finska avdelningen på Enögla förskola.

Referensgrupp – seniorer

Markku vill betona vikten av att man tar hänsyn till alla finsktalande äldre som finns i vår kommun. Många som kom till Enköping som arbetskraft på 60-70 talet börjar bli äldre och har behov av ett tryggt boende med finskspråkig service och gemenskap.

Referensgrupp och samråd saknar en representant från vård- och Omsorgsförvaltningen.

I dagsläget träffas referensgruppen seniorer, i gruppen ingår representanter från finska föreningen samt sverigefinländare i kommunen för dialog om äldrefrågor idag tillsammans med samordnare. Tidigare ingick tjänsteman från Vård och Omsorgsförvaltning med kunskap om äldre och vård och omsorgsförvaltningen verksamhet i denna grupp. Nu när belastningen på förvaltningen lägger sig mer till det normala ser vi framemot att få in vård- och omsorgsförvaltningen i detta arbete.

Bidragsansökningar

Finska föreningen Sampo har ansökt om bidrag 5500 kronor för byggande av boulebana. Bidraget är beviljat av samordnare 210630.

Övriga frågor

Ny representant har nominerats till samrådet då Joonas Koistinen sagt upp sin plats på grund av militärtjänst. Val och uppsägning kommer att tas på Kommunstyrelsens sammanträde.

Ulrika lyfter frågan om hur vi i fortsättningens ska hålla samrådsmöten, digitalt eller fysiska möten. Vi kom överens om att 1 möte per år ka hållas fysiskt förslagsvis då vi ska fastställa aktiviteter för året och om hur vi ska använda statsbidraget. Övriga möten kan man välja själv antingen digitalt eller fysiskt.

Nästa möte 18 november 2021

Mötets avslutande

Ulrika avslutar mötet och tackar alla deltagare.

Justeras: Ulrika Ornbrant, ordförande

Justeras: Johanna Hongisto Grundström, vice ordförande

Tarja Cucevic Björkenö, samordnare/sekreterare

Mötesanteckningar 20 maj 2021

Mötesanteckningar vid möte med kommunala finska samrådet KFS.

Tid: Torsdag 20 maj 2021 kl. 17.30- 19.30

Plats: Linbanegatan 12 och Teams

Närvarande

 • Ulrika Ornbrant (C) ordförande, Enköpings kommun,
 • Tarja Cucevic-Björkenö, samordnare Kommunledningsförvaltningen Leena
 • Määttä, finska föreningen Sampo
 • Sirkka Prittinen , finska föreningen Sampo
 • Johanna Hongisto Grundström , vice ordförande , sverigefinländare
 • Rolf Carlsson (S), Enköpings kommun
 • Marja-Leena Tiitinen (KD), Enköpings kommun
 • Anja Johansson, sverigefinländare
 • Niina lshanin Hällstrand, Utbildningsförvaltningen
 • Frida Eriksson, Utbildningsförvaltningen

Förhinder

 • Jan Hannebo (M), Enköpings kommun
 • Markku Välilä, sverigefinländare
 • Christine Lundberg, sverigefinländare
 • Rebecca Berell (S) Enköpings kommun
 • Jaana Hemlin, sverigefinländare
 • Joonas Koistinen, sverigefinländare

Mötets öppnande

Ordförande hälsar välkommen till dagens möte och förklarar mötet öppnat.

Val av justerare

Till justerare utses Johanna Hongisto Grund ström.

Godkännande av dagordningen

Utskickad dagordning godkänns.

Föregående mötesanteckningar

Mötesanteckningar från föregående möte godkänns.

Inbjuden gäst

Adele de Waard chef på Kungsgården omvårdnadsboende där kommunen också har en finsk avdelning. På Kungsgården finns 51 platser . Adele berättar att det har varit stiltje på det mesta nu under pandemi. Hon har sökt finsktalande sjuksköterska men inte lyckats hitta någon, istället kommer de sköterskor som finns på Åsundagården flytta till Kungsgården när Åsundagården avvecklas.

På finska avdelningen finns idag 90 procent finsktalande vård personal. Till sommaren kommer även sommarvikarier vara finsktalande. Adele har även sökt bastuvärd och vänt sig till finska föreningen med frågan.

Vårdbiträden och undersköterskor ansvarar för aktiviteterna, då man inom kommunen inte har aktivitetsledare på boenden. På den finska avdelningen finns 11 platser och alla boende är finsktalande. Sammanlagt på Kungsgården bor 15 finsktalande . För de som önskar få komma till finska avdelningen finns en intern kö.

På avdelningen finns en egen kock som lagar finsk mat och de följer finska traditioner och matkultur. Det har inköpts högtalare för musik och dans och Smart TV för finsk film. De längtar som alla andra att få input utifrån, att kunna bjuda in musikgrupper, kyrka, allt är förtillfället dock på uppehåll.

Ekonomisk redovisning utfall för januari–april 2021

Den ekonomiska redovisningen är utskickad i samband med kallelsen. Statsbidraget har inte användas helt då vi inte har kunnat ha full verksamhet på grund av pandemin. Redovisningen läggs till handlingarna.

Information

Tarja informerar om resultatet av den enkät "Enkät- det finska i Enköpings kommun" som gick ut i nyhetsbrevet .

Enkäten visar att det som flest tycker att Enköpings kommun ska prioritera när det kommer till det finska, är modersmål, följt av äldreomsorg och förskola. Många tycker även att kommunen ska prioritera att det finns finska böcker och filmer på biblioteket samt att kommunen har finskspråkig personal. Se hela resultatet i diagrammet, se bilaga.

Tarja berättar vidare om besökare på kommunens finska sidor, se resultatet nedan,

Senaste året: 18 mars 2020-18 mars 2021

Startsidan/Coronainformation: 414 sidvisningar

Senaste 30 dagarna: 17 februari 2021 - 18 mars 2021

Startsidan/Coronainformation: 38 sidvisningar

Enköpings kommuns finska förvaltningsområde kommer även i år dela ut stipendium till 2 elever i årskurs 9, i syfte att uppmuntran elever att läsa finska i grundskolan och ett sätt att synliggöra kommunen som finskt förvaltningsom råde.

Förskola

Frida berättar att de har utökat finska timmar på avdelningen. Det är finska 3 dagar i vecka och även övrig tid talar pedagogerna finska med de finsktalande barnen. Till sommaren kommer det att finnas 3 finsktalande pedagoger på de avdelningar som har finska barn.

För att nå fler föräldrar om information om finsk avdelning. kommer marknadsföring att göras till hösten. Niina berättar från finska avdelningen att under våren är natur, miljö och teknik i fokus , att göra kompost och odla från jord till bord. Hållbar utveckling har också varit ett tema , att släcka lampor, inte slösa med energi, sopsortering, insektshotell med mera.

Vård och Omsorg

Representant saknas.

Kultur

Sofia Lindstedt meddelade att hon inte hade möjlighet att delta på mötet.

Kommunfullmäktige

Rolf berättar att Kommunfullmäktige var uppdelad i perioder, 1 :a perioden innehöll information om näringslivet i Enköping. 2:a perioden innehöll medborgarförslag, revisionsrapport, och att sponsring kommer att hanteras av Kommunstyrelsen, tidigare Upplevelseförvaltning. 3:e perioden innehöll allmän politisk debatt om skola i Västra stadsdelen.

Kommunstyrelsen

Ulrika informerar från senaste Kommunstyrelsen som innehöll delårsrapport, årslaner för alla nämnder. Möten gällande årets Stadskärna om att få ett "Centrum som lever" var tänkta som stormöten men blir istället digitala. Läs mer via nedan länk.

Coronastöd - UIrika informerar om att avbokningsavgiften kommer att tas bort fram till augusti.

Ulrika berättar att en utvärdering kommer att göras på Upplevelseförvaltning av det föreningsbidragsystemet som infördes tidigare och föreningar kommer att ges möjlighet att lämna synpunkter.

KPR

Anja , representant i KPR informerar från pensionärsrådsmötet i maj. Efter en nationell bedömning av landets hemtjänst hamnar Enköping i mitten av skalan som innebär nöjd hemtjänst.

Det finns nu 30 lediga platser inom omsorgsboende, spridda över hela kommunen.

Glädjande är att en omsorgsboendet Gläntan i Fjärdhundra inte haft något fall av Corona.

Planer finns på trygghetsboende i Älvdansen och Åsundagården i Hummelsta.

Doktor Wahlunds mottagning har i maj öppna äldrevårdscentralen för 75 år och äldre. Vårdcentral på lasarettet kommer även att få en äldrevårdcentral.

Finska föreningen

Sirkka berättar att finska föreningen den 1 maj haft en utomhus aktivitet med begränsat antal deltagare, med grill, mjöd och munkar.

Bowlingbana är på gång . Önskemål är att fler yngre skulle engagera sig i föreningen.

Johanna deltog i inbjudan från Region Uppsala till sverigefinländare i Uppsala län gällande samråd kring finsk kultur. Hon konstaterade på mötet att alla kommuner som deltog har samma svårigheter med aktiviteter för ungdomar. Johanna meddelade till ansvarig att hon gärna även i fortsättningen deltar på möten med Region Uppsala.

Övriga frågor

Finskspråkigt nyhetsbrev innehåller översatt Corona information.

Förlag på aktiviteter:

Inköp av böcker inför höstens läs lov.

Sommarläger för barn och unga tillsammans med morföräldrar

Utomhuskonsert på Kungsgården

Köpa in lek och spel innehållande finsk kultur till förskola och grundskola.

Kungliga biblioteket (KB) har ett uppdrag att utveckla resursbibliotek för landets nationella minoriteter . Resursbiblioteket för finska blir Finlandsinstitutet . Finlandsinstitutet bjöd in till dialogmöten med sverigefinnar för att få en bild av biblioteksanvändning och användarbehov.

Regeringen uppdrar åt Institutet för språk och folkminnen (Isof) att vidareutveckla myndighetens förslag till handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken. I propositionen En stärkt minoritetspolitik konstaterar regeringen bland annat att en fungerande överföring av språk och kultur mellan generationer är en central uppgift för minoritetspolitiken

Medborgarförslag gällande seniorrådgivning som skickats till Kommunstyrelsen efterlyses av Anja som inte fått något svar.

En diskussion följde gällande frågan om hur man kan nå fler finsktalande ensamma äldre . De som inte har tillgång till webbinformation eller finska nyhetsbrevet . Innan pandemin anordnades finska torsdagsträffar med information, där fler äldre deltog och förhoppningsvis kan dessa återupptas till hösten.

Det finns en finsktalande volontär Aila Nylunds som kan nås på telefon . Kommunens Kontaktcenter har även finsktalande medarbetare. Kommunen har ett antal finsktalande medarbetare som är villiga att informera på finska och till dessa kopplas samtal via kommunens Kontaktcenter. Samrådet representanter har en viktig roll i detta i och med att man har kunskap och information om det finska i Enköping som exempelvis Johanna som informerar på finska föreningen . Men detta ersätter inte en finsktalande seniorrådgivare.

I processen gällande planer för Trygghetsboende är det viktigt att vi är med i processen och framför önskemål om att det även ska finnas service och mötesplats för finsktalande .

För hoppningsvis kan vi åter få komma igång med finska aktiviteter som exempelvis film då ny restriktioner kommer den 1 juni.

Nästa möte 23 september 2021

Mötets avslutande

Ordförande vill framhålla det positivt i att kommunen har en finsk omvårdnadsavdelning på Kungsgården med finskspråkig personal och att Enögla förskolas finska avdelning fortsätter att utvecklas och jobba vidare med fler finska timmar och med önskemål om att få in fler finska barn till avdelningen.

Ulrika avslutar med att önska alla en trevlig sommar.

Justeras:

Ulrika Ornbrant, ordförande

Justeras:

 • Johanna Hongisto Grundström, vice ordförande
 • Tarja Cucevic Björkenö, samordnare/sekreterare

Mötesanteckningar 18 februari 2021

Mötesanteckningar vid möte med kommunala finska samrådet KFS

Tid: Torsdag 18 februari 2021 kl. 17.30 – 19.30

Plats: Linbanegatan 12 och Skype

Närvarande

 • Ulrika Ornbrant (C) ordförande, Enköpings kommun,
 • Tarja Cucevic-Björkenö, Kommunledningsförvaltningen
 • Sirkka Prittinen, finska föreningen Sampo
 • Leena Määttä, finska föreningen Sampo
På Skype
 • Johanna Hongisto Grundström , vice ordförande , sverigefinländare
 • Jan Hannebo (M), Enköpings kommun
 • Rolf Carlsson (S), Enköpings kommun
 • Marja-Leena Tiitinen (KD), Enköpings kommun
 • Joonas Koistinen, sverigefinländare
 • Anja Johansson, sverigefinländare
 • Niina Ishanin Hällstrand, Utbildningsförvaltningen
 • Sofia Lindstedt, Upplevelseförvaltningen
Förhinder
 • Markku Välilä, sverigefinländare
 • Christine Lundberg, sverigefinländare
 • Rebecca Berell (S)
 • Jaana Hemlin, sverigefinländare

Mötets öppnande

Ordförande hälsar välkommen till dagens möte och förklarar mötet öppnat.

Val av justerare

Till justerare utses Johanna Hongisto Grundström.

Godkännande av dagordningen

Utskickad dagordning godkänns.

Föregående mötesanteckningar

Mötesanteckningar från föregående möte godkänns.

Inbjuden gäst

Frida Eriksson, rektor för Enögla förskola och chef för Enköpings öppna förskola och familjecentral informerar om arbetet på Enögla förskola och finska gruppen. Frida visar ett bildspel som bifogas.

Frida berättar att utredning är på gång på Utbildningsförvaltningen om fler timmar på finska , detta är bland annat resultat av samrådets skrivelse till UF. ( Utbildningsförvaltningen med begäran om att det är viktigt att timmarna på finska förskoleavdelningen utökas)). Frida har stora förhoppningar om fler finska timmar år 2022.

De finska pedagoger som finns på Enögla förskola gör sitt allra bästa , Niina använder finska stora delar av dagen , läser finska böcker och sånger på finska med alla barnen , även barn med andra språk deltar.

Johanna tycker att man borde marknadsföra finska förskolan /gruppen bättre. Frida berättar att de barn som önskar få plats i finska gruppen får det , det har aldrig varit kö och önskemål om att få komma till finska gruppen prioriteras.

Ett förslag är att inför skolstart/till hösten synliggöra den finska gruppen för att få fler intresserade föräldrar att söka till Enögla förskola.

Ekonomisk redovisning utfall för januari – december 2020

Den ekonomiska redovisningen för år 2020 är utskickad i samband med kallelsen.

Statsbidraget har inte användas helt då vi inte har kunnat ha full verksamhet på grund av pandemin. Många aktiviteter har tyvärr blivit inställda. Redovisningen läggs till handlingarna.

Förslag aktiviteter 2021

Förfrågan har skickats till ett 20-tal sverigefinländare som är engagerade i det finska i vår kommun , om hur vår kommun ska arbeta med och utveckla det finska under 2021.

Finska i förskolan och finska i förskoleklass är en prioriterad fråga. Förslag på användning av statsbidrag –2021 är utskickad i samband med möteskallelsen

 • Utöka antal finska timmar på förskolan.
 • Kurs i Vardagsfinska via Skype.
 • Ungdomsledarutbildning.
 • Studiecirkel Anja fortsätter med senior finska.
 • Digitala möten på omvårdnadsboende – kultur i vården.
 • Önskemål om finsk mötesplats på Kryddgårde.
 • Digitala -dialogmöten.
 • Färdigställa finsk receptbok som legat i malpåse.
 • Modersmålsstöd i förskoleklass.
 • Ett förslag som framkommer under mötet är att starta en finsk sångkör.

Förskola – Niina

Niina berättar att under våren är natur och miljö och teknik i fokus , att göra kompost och odla.

De har skapat ett hallbibliotek, där barnen kan låna böcker, spel och pyssel.

Kultur - Sofia Lindstedt.

Sofia berättar att fysiska aktiviteter inte kommer att ske under våren, allt som planeras är digitalt. Som nationaldag, sport och påsklov. Konstpromenader ute. Kultur i vården kan översättas till finska som exempelvis utomhuskonsert på Kungsgården. Konstkassar är ytterligare ett förslag. Biblioteket har öppnat till viss del och det går alltid att lämna förslag på inköp av böcker och filmer.

Information

Kommunfullmäktige

Rolf berättar att Kommunfullmäktigemöten hålls helt digitalt, anledningen är givetvis smittspridning men demokratins processer måste hållas igång. Ärende på mötet - nämndernas årsplaner.

Kommunstyrelsen

Ulrika informerar från senaste KS ärenden : Riksväg 55 , Kommunhuset, årsredovisning.

” Fritidsbanken” – att låna idrottsredskap kommer att drivas av Upplevelseförvaltning.

KPR

Anja som är representant i KPR , berättar att remiss gällande avgifter och taxor 2022 Enköpings kommun Vård och Omsorg, har skickats till pensionärsrådet.

Pensionärsrådet fick även på senaste mötet information av Mattias Alsiö , närvårdstrateg region Uppsala och Enköpings kommun om ”Strategi för närvårdssamverkan 2021-2023”.

Mattias Alsiös presentation bifogas i mötesanteckningarna.

Finska föreningen

Sirkka berättar att finska föreningen inte har någon verksamhet . Man hoppas att till hösten komma igång med cirklar som stickning och Kalevala.

Ulrika informerat att föreningar med ekonomiska bekymmer förhoppningsvis kommer även i år kunna söka bidrag (Coronastöd) från kommunen.

Barn och ungdomar

Johanna hoppas att ledarutbildningen för ungdomar kan startat till hösten.

Bidragsansökningar

Det har inkommit en bidragsansökan som avser reklam av boken ”Drömmar och pepparrot från Jorma Keskitalo , projektledare ”, ansökan är återtagen då böcker har sålts till bland annat Enköpings kommun och projektet därigenom fått medel för framtida skrivarprojekt.

Övriga frågor

Boklansering - Novellerna som skrivits av sverigefinnar i Enköping tillsammans med projektledare Jorma Keskitalo har nu blivit en bok ”Drömmar och pepparrot” , denna bok kommer att uppmärksammas på Sverigefinnarnas dag 24 februari på Facebook, webb och nyhetsbrev i februari.

Kartläggning som genomförts i nyhetsbrev i december gav 2 svar . Enkät kommer åter i nyhetsbrev för februari och mars och förhoppningsvis ge fler svar.

Ekonomisk redovisning - användning av statsbidrag 2020 inlämnat till Länsstyrelsen i Stockholm 15 februari.

Joonas Koistinen kommer att lämna sitt uppdrag som sverigefinländare i samrådet på grund av militärtjänstgöring. En ny representant behöver nomineras till samrådet.

Finskspråkigt nyhetsbrev innehåller översatt coronainformation som är tillgänglig på kommunens webbsidor

Vi kommer även i år att synliggöra Sverigefinnarnas dag den 24 februari på kommunens webb och Facebook.

Sverigefinnarnas dag 24 februari firas också på förskolan och uppmärksammas på kommunens kontaktaktcenter och bibliotek.

Bjuda in Adéle de Ward chef för Kungsgårdens omvårdnadsboende och finska avdelning.

Mötesdatum i KFS 2021

 • 20 maj
 • 23 september
 • 18 november

Justeras:

Ulrika Ornbrant, ordförande

Justeras:

 • Johanna Hongisto Grundström, vice ordförande
 • Tarja Cucevic Björkenö, samordnare/sekreterare

Kommunala tillgänglighets­rådet

Tid och plats 2020-09-24 klockan 14.00-16.30, Linbanegatan 12

Beslutande

Jesper Englundh (S)

Katarina Lindberg, Funktionsrätt Enköping

Yvonne Bromée (M)

Inger Bertilsdotter (L)

Marianne van Aller (S)

Arne Sundvall, Funktionsrätt Enköping

Jan Wigdell, Funktionrätt Enköping

Elsie Johansson, Funktionsrätt Enköping

Annelie Djurklou, Funktionsrätt Enköping

Ersättare

 • Per Nordlander, Funktionsrätt Enköping
 • Nicklas Kleman, Funktionsrätt Enköping

Övriga deltagare

 • Malin Kvist, sekreterare
 • Pernilla Madesäter, social hållbarhetsstrateg
 • Magnus Jacobsson, beredskapsstrateg, paragraf 4
 • Marcus Wennerström, beredskapsstrateg, paragraf 4
 • Ann Bonny, samordnare social hållbarhet, paragraf 8
 • Nina Halden Rönnlund, Verksamhetschef Kultur konst och bibliotek, paragraf 8
 • Claes Lagelius, projektledare och lokalsamordnare på upplevelseförvaltnignen, paragraf 8

§ 1 Öppnande

Upprop äger rum

§ 2 Justerare

Till justerare utses Katarina Lindberg.

§ 3 Föredragningslista

Föredragningslistan godkänns

§ 4 Information om kommunens hantering av Covid-19

Beredskapsstrategerna Marcus Wennerström och Magnus Jacobsson redogör för kommunens arbete med Covid-19

§ 5 Information om kommunens arbete med tillgänglighets­direktivet

Kommunikationsavdelningen har sammanställt en skrivelse angående vad kommunen gjort för att möta kraven i tillgänglighetdirektivet. Jan Wigdell lyfter vikten av att kommunanställda behöver få kunskap om hur pdf:er som publiceras på webben kan göras tillgängliga för talsyntes. Beslut: Tillgänglighetsrådet tackar för informationen.

§ 6 Information från kontaktpersoner

Katarina Lindberg och Per Nordlander, kontaktpersoner för samhällsbyggnadsförvaltningen berättar bland annat att de haft en vandring inplanerad som blev inställd på grund av Corona. Katarina har också nyligen kontaktat SBF för information om hur planen för möten med förvaltningen ska se ut framöver. Katarina berättar också att man haft en vandring med landshövdingen i maj.

Arne Sundwall, kontaktperson från utbildningsförvaltningen, berättar att man fortfarande inte fått tag i någon kontaktperson från förvaltningen.

Elsie Johansson, kontaktperson för miljö- och byggnadsförvaltningen, berättar att man inte jobbat aktiv i kontakterna med MBF på grund av Corona.

Jan Wigdell, kontaktperson för upplevelseförvaltningen, berättar att man mestadels har haft kontakt via telefon med upplevelseförvaltningen. Senast i måndags hade man ett telefonmöte där bland annat Kulturhus Joar diskuterades.

Annelie Djurklou, kontaktperson för vård- och omsorgsförvaltningen, har fått information från förvaltningen om hur man arbetat under Coronaepidemin.

Beslut: Tillgänglighetsrådet tackar för informationen.

§ 7 Information från kommunstyrelsen

Jesper Englundh informerar om BID-projektet som är ett annat ord för arbetet med att bli årets stadskärna 2025. Viktigare än själva priset är vägen dit. Aktörer kopplat till centrum behöver samarbeta, och då använder man BID-modellen. Man har olika fokusgrupper med teman, där tillgänglighet är ett tema. Det genomförs också stadsvandringar. Jesper berättar att delårsrapporten är på väg upp för behandling i kommunstyrelsen. Beslut: Rådet tackar för informationen.

§ 8 Övriga frågor

Anneli Djurklou lyfter frågan om nya Riktlinjer för färdtjänst som återremitterades från kommunfullmäktige den 21 september. Hon menar att det är ett problem bland annat att varken tekniska nämnden eller kommunstyrelsen inte uppmärksammat att riktlinjerna inte varit på remiss i råden. Hon nämner också att hon saknar en kundundersökning för upphandling av färdtjänst. Man borde ta reda på om kunderna är nöjda.

Annelie berättar att föreningar har varit utestängda från vård- och omsorgs lokaler sedan mitten av mars, trots att dessa lokaler är separerade från omvårdnadsboendena. Jesper har fått följande svar om lokalerna från vård- och omsorgsförvaltningen:

”Ljunggården - Vi tittar på hur vi kommer att kunna göra detta när besöksförbudet hävs. V&O verksamheter behöver ha tillgång till lokalerna i första hand då flera boenden eller annan verksamhet inte har egna lokaler där social distans kan hållas. Det krävs också extra städning av lokalerna som skall användas ”öppet”.

Kryddgårdens lokaler - Ny information, tittar på hur det ligger till. Alla lokaler ska ha varit stängda.

Tallgården - Behöver kontrollera, har ingen information”.

Beslut: Tillgänglighetsrådet väljer att skicka följande yttrande till vård- och omsorgsförvaltningen: Vi är djupt besvikna över att vård- och omsorg valt att helt stänga möteslokalerna på Kryddgården, Ljunggården och Tallgården för våra grupper inom funktionsrättsrörelsen och pensionärsrörelsen. Vi anser oss vara fullt kapabla att själva avgöra och ta ansvar för vår egen hälsa. Detta har gjort vårt arbete har blivit väsentligt svårare då vi har fått ta lokaler i anspråk som inte är lämpliga ur tillgänglighetsaspekter.

§ 9 Dialog om kulturhus Joar

Nina Halden Rönnlund, Cleas Lagelius och Ann Bonny informerar med arbetet med det som ska bli Kulturhus Joar. En workshop genomförs där rådets ledamöter får möjlighet att lämna synpunkter och tankar kring Kulturhus Joar.

§10 Avslutning

Jesper avslutar mötet.

Kommunala natur- och friluftsrådet

Tid och plats 2020-09-07, 18.00 – 19.50 Himlabacken, Gröngarnsåsen

Beslutande

 • Ingvar Smedlund, ordförande (M)
 • Pekka Westin, Enköpings Naturskyddsförening
 • Leif Almqvist, Enköpings Allmänna Idrottsförening
 • Göran Johansson, Enavandrarna
 • Ruth Hobro, Entomologiska föreningen
 • Agneta Nyberg, Enavandrarna
 • Linda Johansson (S)

Övriga deltagare

Anders Lindholm, kommunekolog

Per-Ola Borgestig, natur- och friluftsplanerare

Malin Kvist, sekreterare

Öppnande, upprop, justering

 • Ordförande Ingvar Smedlund öppnar mötet.
 • Pär-Ola Börjestig, ny natur- och friluftsplanerare, presenterar sig.
 • Beslut: Till justerare utses Leif Almqvist

Godkännande av föredragningslistan

Beslut: Föredragningslistan godkänns.

Förslag till skrivelse om nya kolonilottsområden

Kenneth Hällbom har tagit fram ett förslag till skrivelse om att skapa kolonilottsområden

Beslut: Skrivelsen skickas till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

Information från naturvårdsområdet

 • Anders Lindholm berättar om hur arbetet går med utredningen om att bilda ett naturreservat av Gröngarsåsen-Dyarna.
 • Anders berättar om arbetet med översiktsplaneringen och dialogerna ute i kransorterna.
 • En skylt har kommit upp vid Förbiparken
 • Anders informerar om arbetet med hållbarhetslöftet för biologisk mångfald.
 • Anders informerar om fiskdöd i Enköpingsån under sommaren.
 • Arbete med att få fram en skogsskötselplan pågår
 • Beslut: KTR tackar för informationen.

Information från ordförande

Det politiska arbetet har precis kommit igång. Hittills har endast ett kommunstyrelsesammanträde genomförts.

Information från föreningarna

 • En fråga lyfts om man får rida på Upplandsleden.
 • En fråga ställs om invasiva arter i Svinnegarnviken
 • En fråga ställs om gässen vid Bredsandsbadet och vad man skulle kunna göra åt dem.
 • En fråga ställs om huruvida ett skidspår skulle kunna finnas i Gånsta med hjälp av isskrap från hallarna. I nuläget finns inget konstsnöspår i kommen. Frågan om konstsnöspår bör drivas i upplevelse nämnden. Ingvar tar med sig frågan.

Avslutning

Ordförande Ingvar Smedlund avslutar mötet.

Kommunala pensionärsrådet