Alla effektmål

Miljö- och byggnadsnämndens effektmål utgår från kommunens strategiska mål.

Vi får människor att växa

 • Nämnden ska senast den 31 december 2019 ha relevant kompetens om tobakslagen, få en redovisning av nuläge utifrån tidigare tillsyn samt en delrapportering utifrån upprättade kontakter med skolorna gällande deras rutiner utifrån tobakslagen.
 • Andelen medarbetare som upplever arbetsgivaren som attraktiv ska vara minst 75 procent 2019.
 • Den totala sjukfrånvaron på förvaltningen ska inte överstiga fem procent 2019.
 • Nämnden ska se över möjligheten att inrätta extratjänster som stärker välfärden och ska också erbjuda praktikplatser för studerande.
 • SBA Nöjd-kund-index för kompetens hos byggavdelningen och miljöavdelningen ska vara minst 60 respektive 70 procent 2019.

Vi utvecklar ett jämlikt samhälle

 • SBA Nöjd-kund-index för bemötande från byggavdelningen och miljöavdelningen ska vara minst 65 respektive 75 procent 2019.
 • SBA Nöjd-kund-index för tillgänglighet till byggavdelningen och miljöavdelningen ska vara minst 60 respektive 70 procent 2019.

Vi ger förutsättningar för ett blomstrande näringsliv och en ökad välfärd

 • SBA Nöjd-kund-index för rättssäkerhet på byggavdelningen och miljöavdelningen ska vara minst 60 respektive 70 procent 2019.
 • Den genomsnittliga handläggningstiden för kompletta bygglovsärenden som inte fått förlängd handläggningstid ska inte överstiga tio veckor.
 • Under året ska informationen kring tillsynsavgifter bli tydligare så att förståelsen utifrån kundnyttan ökar.
 • SBA Nöjd-kund-index för information från byggavdelningen och miljöavdelningen ska vara minst 60 respektive 70 procent 2019.
 • SBA Nöjd-kund-index för effektivitet på byggavdelningen och miljöavdelningen ska vara minst 50 respektive 65 procent 2019.
 • Kostnadstäckningsgraden på förvaltningen ska vara minst 55 procent.

Vi är en del av vårt varumärke

 • Under året deltar förvaltningen i 90 procent av de detaljplanearbeten där vår kompetens efterfrågas.