Nämndens uppdrag och ansvar

Upplevelsenämndens verksamhet ska ge Enköpings kommuns invånare goda förutsättningar att leva ett upplevelserikt och fysiskt aktivt liv.

För vem finns vi till

Nämndens verksamhet vänder sig till alla som bor och verkar i eller besöker Enköpings kommun. Upplevelsenämnden utvecklar kontinuerligt möjligheterna till ett upplevelserikt och fysiskt aktivt liv i hela Enköpings kommun.

Att ta del av, eller själv utöva aktiviteter, inom fritid, idrott och kultur främjar lärande och hälsa. Genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för detta bidrar upplevelsenämnden till livskvalitet och god folkhälsa.

Utbudet formas i hög grad i samverkan med ett aktivt civilsamhälle, men också tillsammans med medborgare, besökare, andra aktörer samt andra nämnder och förvaltningar.

Hög grad av tillgänglighet – fysisk, social, kulturell och ekonomisk – har högsta prioritet vid utformningen av både verksamheter och fysiska miljöer. Jämlikhet, mångfald, delaktighet, engagemang och medborgarfokus präglar verksamheten.

Nämndens uppdrag

Nämnden huvuduppgifter framgår av reglementet. Där beskrivs också de tjänster som nämnden utför enligt lag och de tjänster som nämnden erbjuder utöver lagkrav:

 • Kulturskolan
 • kommunens fritidsverksamhet enligt lag om stöd och service (1993:387) till vissa funktionshindrade; § 9; punkt 7 (korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov)
 • icke föreningsorganiserade fritidsaktiviteter för barn och unga
 • främjandet av fysisk aktivitet bland kommunens alla invånare
 • att det finns ändamålsenliga anläggningar och lokaler för fritids-, idrotts-, kultur- och annan rekreativ verksamhet
 • att göra anläggningar och lokaler tillgängliga för allmänhet och föreningar genom att hyra ut eller på annat sätt upplåta dessa
 • kommunens idrottsstipendier
 • främjandet av kulturlivet i kommunen
 • att folkbildning och biblioteksverksamhet sker minst i enlighet med bibliotekslag (2013:801)
 • konstnärlig utsmyckning av kommunens offentliga byggnader och platser; inköp och förvaltning av kommunens konstverk och samlingar; samt beslut om deras placering
 • kommunens kulturstipendier
 • främjandet av kommunens besöksnäring
 • parkguidningsverksamheten
 • kulturmiljövård och kulturhistoria; stöd till lokalhistorisk forskning; samt kommunens museiverksamhet
 • att estetiskt och kulturhistoriskt värdefulla och/eller i samhälls­bilden karaktäristiska byggnader och miljöer bevaras
 • kommunens konsumentvägledning
 • kommunens uppgifter som tillståndsmyndighet för lotteritillstånd enligt lotterilag (1994:1000)
 • verksamhets- och konsultativt stöd till verksamheter och föreningar inom kultur- och fritidsområdet
 • stöd till föreningar och verksamheter när det gäller lokaler och anlägg­ningar; nämnden ska beakta Boverkets föreskrifter om statsbidrag till allmänna samlingslokaler (2017:2)
 • att behovet av infrastruktur inom idrotts-, fritids-, kultur- och rekreations­området är väl dokumenterat och finns tillgängligt som underlag för översiktsplanering, programarbete etc.

Organisation

Upplevelsenämnden är huvudman för den verksamhet som styrs genom de politiska mål, uppgifter och prioriteringar som uttrycks i denna nämndplan.

På upplevelseförvaltningen finns en förvaltningschef och en central del - utveckling och stöd. Förvaltningen har fyra verksamhetsområden: Barn och unga, Kultur, konst och bibliotek, Museum och turism och Idrott och fritid.

Ansvarsområde och verksamheter

Nämnden arbetar bland annat med kultur, fritid, idrott, hälsa, evenemang och besöksnäring. Det finns fyra verksamhetsområden och

Barn och unga

Kulturskola, fritidsgårdar och Oasen, LSS-verksamhet, lov- och projektverksamhet för barn och unga, strategisk utveckling av området.

Kultur, konst och bibliotek

Huvudbibliotek, biblioteksfilialer, bokbuss, skolbibliotek, kulturgaranti, kulturevenemang, enprocentkonst, konstinköp, konsumentvägledning och strategisk utveckling av området.

Idrott och fritid

Drift och underhåll av idrotts- och fritidsanläggningar inom- och utomhusbruk, kommunens lokalbokning, strategisk utveckling av området.

Museum och turism

Museum, utställningar, konst- och föremålsarkiv, vård av konst, bevarande av kulturmiljöer, turistbyrå, parkguidningsverksamhet, marknadsföring av besöksnäring, strategisk utveckling av området.