Nytt steg för kommunhusprocessen

Publicerad

I går, tisdag den 23 februari, beslutade kommunstyrelsen bland annat kring nytt kommunhus, kommunstyrelsens årsredovisning och ett nytt reglemente för upplevelsenämnden med anledning av Fritidsbanken.

Kommunstyrelsen beslutade bland annat att:

  • Avsluta det pågående uppdraget angående kommunhusfrågan från april 2020 och istället ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett alternativt förslag i kommunhusfrågan utifrån ändrade förutsättningar kopplat till Corona och kommunens övergripande ekonomiska förutsättningar.
  • Fastställa kommunstyrelsens årsredovisning för 2020.
  • Ändra upplevelsenämndens reglemente med anledning av Fritidsbanken genom att lägga till formuleringen ”bedriva fritidsbanken i kommunal regi”. Kommunfullmäktige tar slutgiltigt beslut i frågan den 15 mars.

– Fritidsbanken är en fantastisk verksamhet som gör det möjligt för människor att prova på nya aktiviteter och få en aktiv fritid i vår fina friluftskommun. Genom att driva fritidsbanken i egen regi kan vi utöka verksamheten och förhoppningsvis nå fler personer som kan låna sport- och fritidsutrustning, säger Ingvar Smedlund, kommunstyrelsens ordförande.

Kommunhus

Kommunen står inför omfattande lokalinvesteringar de kommande åren. Kommunledningsförvaltningen bedömer att den totala investeringsvolymen bör minskas om kommunen ska uppnå de finansiella målen.

Pandemin har också inneburit nya sätt att arbeta vilket med all sannolikhet kommer påverka beläggningsgraden för administrativa tjänster inom kommunen. Utifrån detta ser kommunledningsförvaltningen ett behov av att se över kommunhusfrågan när det gäller dimensionering och lokalisering.

Årsredovisning

Kommunstyrelsens resultat för 2020 visar en positiv avvikelse jämfört med budget på 11,4 miljoner kronor. Överskottet förklaras främst genom uteblivna digitaliseringsprojekt på grund av pandemin och lägre personalkostnader på grund av att vakanta tjänster inte tillsatts eller tillsatts senare än väntat.

Ekonomi, samhällsbyggande, hållbarhet och digitalisering var de verksamhetsområden som framförallt var i fokus under 2020. Dessutom har ett omfattande arbete bedrivits för att hantera pandemin.

Fritidsbanken

Upplevelsenämnden har beslutat att fritidsbanken med tillhörande filial ska bli en ordinarie del av upplevelsenämndens uppdrag, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att ändra upplevelsenämndens reglemente. Kommunfullmäktige tar slutgiltigt beslut i frågan den 15 mars.

Läs hela protokollet

Du kan läsa hela protokollet här

Nästa möte

Kommunstyrelsens nästa möte är den 23 mars.

Frågor?

Vid frågor, kontakta

Ingvar Smedlund, kommunstyrelsens ordförande
E-post: ingvar.smedlund@politiker.enkoping.se

Foto: Thomas Henrikson