Anteckningar från kommunala finska samrådet

Här hittar du bland annat arbetsordning för Enköpings kommunala finska samråd och minnesanteckningar från det senaste samrådet.

Arbetsordning för Enköpings kommunala finska samråd

1. Uppdrag

Enköpings kommun utgör ett finskt förvaltningsområde enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Enköpings kommunala finska samråd (KFS) är ett forum för samråd och ömsesidigt informationsutbyte mellan Enköpings kommun och företrädare för den sverigefinska minoriteten inom Enköpings kommun.

Samrådsgruppen är ett rådgivande organ, som syftar till att ge den sverigefinska minoriteten i Enköpings kommun möjlighet till inflytande i de frågor som berör dem. Här ingår att bereda frågor om användandet av de ekonomiska resurser som avsatts för minoritetspolitiska åtgärder.

Samrådsgruppen ska verka för en positiv utveckling av Enköpings kommun som finskt förvaltningsområde. Särskilt viktiga att diskutera är frågor som rör förskoleverksamhet, äldreomsorg, ungdomsfrågor samt biblioteks- och annan
kulturverksamhet.

2. Uppföljning och rapportering till kommunstyrelsen

KFS:s ordförande återrapporterar till kommunstyrelsen om KFS:s verksamhet och möjlighet att fullgöra sitt uppdrag.

Arbetsformer

3. Tidpunkt för sammanträden

Samrådsgruppen sammanträder minst fyra gånger per kalenderår. Ordföranden beslutar om sammanträdesdatum per kalenderår, och meddelar övriga ledamöter dessa inför varje kalenderår. Extra sammanträden ska hållas om KFS:s
ordförande, vice ordförande eller fler än hälften av KFS:s ledamöter begär det.

4. Ersättning

KFS:s ledamöter och ersättare får arvode för deltagande i sammanträden, i enlighet med kommunens regler för förtroendevalda.

5. Ersättarnas tjänstgöring och närvarorätt

De ersättare som representerar Enköpings kommun tjänstgör enligt den inkallelseordning som fastställts av kommunfullmäktige för kommunens nämnder.

De ersättare som representerar den sverigefinska minoriteten tjänstgör enligt den ordning de valts av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kan vid valet besluta om en annan tjänstgöringsordning, till exempel personliga ersättare.

Ersättarna kan endast tjänstgöra istället för ledamot i den grupp denne representerar.

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna men inte i de ställningstaganden som KFS avger. KFS:s sammanträden är öppna för allmänheten, om inte annat meddelas av KFS.

6. Sammansättning

KFS består av sju ledamöter och sju ersättare. Ledamöter och ersättare beslutas av kommunstyrelsen efter nomineringar av kommunens politiska organisation och den sverigefinska minoriteten.

Nomineringarna sker enligt följande:

Kommunstyrelsen väljer själv tre ledamöter och tre ersättare, vilka ska representera Enköpings kommun. En av ledamöterna ska väljas bland ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott, i första hand ett kommunalråd.
Denna ledamot ska även utses till KFS:s ordförande.

I valet av övriga representanter för den politiska organisationen ska kommunstyrelsen sträva efter representation från i första hand skolnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott, samt upplevelsenämndens arbetsutskott.

Fyra ledamöter och fyra ersättare ska nomineras av den sverigefinska minoriteten i Enköpings kommun. Ledamöternas uppdrag är att främja sverigefinnars verksamhet och/eller bevaka att deras rättigheter tillvaratas. För valbarhet krävs att den nominerade är folkbokförd i Enköpings kommun.

Om den sverigefinska minoriteten nominerat fler personer än det finns platser i KFS, ska kommunstyrelsen söka uppnå en jämn representation avseende ålder, kön och geografisk hemvist.

Presidieberedning

Inför varje rådsmöte ska en presidieberedning hållas. Vid presidieberedningen ska ordförande och vice ordförande delta.

6b. Adjungerad i pensionärsrådet

KFS ska nominera en ledamot, som representerar den sverigefinska minoriteten, till adjungerad i kommunens pensionärsråd (KPR). Beslut om adjungerad i KPR fattas slutligt av kommunstyrelsen.

7. Ordföranden

Kommunstyrelsen utser ordförande, rådet väljer självt vice ordförande. Vice ordförande ska väljas bland de ledamöter som representerar den sverigefinska minoriteten.

8. Ersättare för ordföranden och vice ordföranden

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett sammanträde eller i en del av det, ska den kommunrepresentant som tjänstgjort längst i samrådsgruppen fullgöra ordförandens uppgifter. Om flera representanter har tjänstgjort lika länge fullgör den äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av något annat skäl inte kan utföra uppdraget för en längre tid får kommunstyrelsen utse en annan ledamot till ersättare för ordföranden. Ersättaren utför alla uppgifter som ingår i ordförandens uppdrag.

9. Mandattid

KFS:s mandatperiod sammanfaller med mandatperioden för kommunstyrelsen.

10. Förhinder

Om ledamot får förhinder att delta i sammanträde, ska ledamoten underrätta sin ersättare.

11. Kallelse

Ordförande ansvarar för att skriftlig kallelse jämte föredragningslista sänds till rådets ledamöter och ersättare senast sex veckodagar före sammanträde. Kallelsen ska innehålla en förteckning över kommunstyrelse- och nämndärenden
som berör rådets uppdragsområde.

12. Mötesanteckningar

Vid samrådsgruppens sammanträden ska mötesanteckningar föras på svenska, vilka sedan ska översättas till finska. Av mötesanteckningarna ska det framgå vilka ledamöter, ersättare och eventuellt andra särskilt inbjudna som deltagit i sammanträdet.

Mötesanteckningarna ska justeras av mötesordförande och en justerande ledamot från den sverigefinska minoriteten som utses vid varje sammanträde. Efter justering ska mötesanteckningarna sändas till samtliga ledamöter och ersättare. Sekretariatet ansvarar för att mötesanteckningarna förvaras hos kommunstyrelsen.

13. Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter med mera

Utdrag från mötesanteckningarna översänds till de nämnder, bolag eller andra, som berörs av KSF:s yttranden.

14. Sekretariat

Kommunledningskontoret ansvarar för samrådsgruppens tjänstemannastöd.
______________
Denna arbetsordning träder i kraft den 16 februari 2016.

Mötesanteckningar 18 februari 2021

Mötesanteckningar vid möte med kommunala finska samrådet KFS
Tid: Torsdag 18 februari 2021 kl. 17.30 – 19.30
Plats: Linbanegatan 12 och Skype

Närvarande
Ulrika Ornbrant (C) ordförande, Enköpings kommun,
Tarja Cucevic-Björkenö, Kommunledningsförvaltningen
Sirkka Prittinen, finska föreningen Sampo
Leena Määttä, finska föreningen Sampo
På Skype
Johanna Hongisto Grundström , vice ordförande , sverigefinländare
Jan Hannebo (M), Enköpings kommun
Rolf Carlsson (S), Enköpings kommun
Marja-Leena Tiitinen (KD), Enköpings kommun
Joonas Koistinen, sverigefinländare
Anja Johansson, sverigefinländare
Niina Ishanin Hällstrand, Utbildningsförvaltningen
Sofia Lindstedt , Upplevelse förvaltningen

Förhinder
Markku Välilä, sverigefinländare
Christine Lundberg, sverigefinländare
Rebecca Berell (S)
Jaana Hemlin, sverigefinländare

Mötets öppnande

Ordförande hälsar välkommen till dagens möte och förklarar mötet öppnat.

Val av justerare

Till justerare utses Johanna Hongisto Grundström

Godkännande av dagordningen

Utskickad dagordning godkänns.

Föregående mötesanteckningar

Mötesanteckningar från föregående möte godkänns.

Inbjuden gäst

Frida Eriksson, rektor för Enögla förskola och chef för Enköpings öppna förskola och familjecentral informerar om arbetet på Enögla förskola och finska gruppen. Frida visar ett bildspel som bifogas .
Frida berättar att utredning är på gång på Utbildningsförvaltningen om fler timmar på finska , detta är bland annat resultat av samrådets skrivelse till UF. ( Utbildningsförvaltningen med begäran om att det är viktigt att timmarna på finska förskoleavdelningen utökas)). Frida har stora förhoppningar om fler finska timmar år 2022.
De finska pedagoger som finns på Enögla förskola gör sitt allra bästa , Niina använder finska stora delar av dagen , läser finska böcker och sånger på finska med alla barnen , även barn med andra språk deltar.
Johanna tycker att man borde marknadsföra finska förskolan /gruppen bättre. Frida berättar att de barn som önskar få plats i finska gruppen får det , det har aldrig varit kö och önskemål om att få komma till finska gruppen prioriteras.
Ett förslag är att inför skolstart/till hösten synliggöra den finska gruppen för att få fler intresserade föräldrar att söka till Enögla förskola.

Ekonomisk redovisning utfall för januari – december 2020

Den ekonomiska redovisningen för år 2020 är utskickad i samband med kallelsen.
Statsbidraget har inte användas helt då vi inte har kunnat ha full verksamhet på grund av pandemin. Många aktiviteter har tyvärr blivit inställda.
Redovisningen läggs till handlingarna.

Förslag aktiviteter 2021

Förfrågan har skickats till ett 20-tal sverigefinländare som är engagerade i det finska i vår kommun , om hur vår kommun ska arbeta med och utveckla det finska under 2021.
Finska i förskolan och finska i förskoleklass är en prioriterad fråga.
Förslag på användning av statsbidrag –2021 är utskickad i samband med möteskallelsen

 • Utöka antal finska timmar på förskolan.
 • Kurs i Vardagsfinska via Skype.
 • Ungdomsledarutbildning.
 • Studiecirkel Anja fortsätter med senior finska.
 • Digitala möten på omvårdnadsboende – kultur i vården.
 • Önskemål om finsk mötesplats på Kryddgårde.
 • Digitala -dialogmöten.
 • Färdigställa finsk receptbok som legat i malpåse.
 • Modersmålsstöd i förskoleklass.
 • Ett förslag som framkommer under mötet är att starta en finsk sångkör.

Förskola – Niina

Niina berättar att under våren är natur och miljö och teknik i fokus , att göra kompost och odla.
De har skapat ett hallbibliotek , där barnen kan låna böcker spel och pyssel.
Kultur- Sofia Lindstedt
Sofia berättar att fysiska aktiviteter inte kommer att ske under våren , allt som planeras är digitalt. Som nationaldag, sport och påsklov. Konstpromenader ute . Kultur i vården kan översättas till finska som exempelvis utomhuskonsert på Kungsgården . Konstkassar är ytterligare ett förslag. Biblioteket har öppnat till viss del och det går alltid att lämna förslag på inköp av böcker och filmer.

Information

Kommunfullmäktige
Rolf berättar att Kommunfullmäktige möten hålls helt digitalt, anledningen är givet smittspridning men demokratins processer måste hållas igång.
Ärende på mötet - nämndernas årsplaner.

Kommunstyrelsen
Ulrika informerar från senaste KS ärenden : Riksväg 55 , Kommunhuset, årsredovisning.
” Fritidsbanken” – att låna idrottsredskap kommer att drivas av Upplevelseförvaltning.

Läs mer under kommun och politik

KPR

Anja som är representant i KPR , berättar att remiss gällande avgifter och taxor 2022 Enköpings kommun Vård och Omsorg, har skickats till pensionärsrådet
Pensionärsrådet fick även på senaste mötet information av Mattias Alsiö , närvårdstrateg region Uppsala och Enköpings kommun om ”Strategi för närvårdssamverkan 2021-2023”
Mattias Alsiös presentation bifogas i mötesanteckningarna.

Finska föreningen

Sirkka berättar att finska föreningen inte har någon verksamhet . Man hoppas att till hösten komma igång med cirklar som stickning och Kalevala.

Ulrika informerat att föreningar med ekonomiska bekymmer förhoppningsvis kommer även i år kunna söka bidrag (Coronastöd) från kommunen.

Barn och ungdomar

Johanna hoppas att ledarutbildningen för ungdomar kan startat till hösten.

Bidragsansökningar

Det har inkommit en bidragsansökan som avser reklam av boken ”Drömmar och pepparrot från Jorma Keskitalo , projektledare ”, ansökan är återtagen då böcker har sålts till bland annat Enköpings kommun och projektet därigenom fått medel för framtida skrivarprojekt.

Övriga frågor

Boklansering - Novellerna som skrivits av sverigefinnar i Enköping tillsammans med projektledare Jorma Keskitalo har nu blivit en bok ”Drömmar och pepparrot” , denna bok kommer att uppmärksammas på Sverigefinnarnas dag 24 februari på Facebook, webb och nyhetsbrev i februari.

Kartläggning som genomförts i nyhetsbrev i december gav 2 svar . Enkät kommer åter i nyhetsbrev för februari och mars och förhoppningsvis ge fler svar.

Ekonomisk redovisning - användning av statsbidrag 2020 inlämnat till Länsstyrelsen i Stockholm 15 februari.
Joonas Koistinen kommer att lämna sitt uppdrag som sverigefinländare i samrådet på grund av militärtjänstgöring. En ny representant behöver nomineras till samrådet .

Finskspråkigt nyhetsbrev innehåller översatt coronainformation som är tillgänglig på kommunens webbsidor

Läs om coronainformationen på kommunens finska sidor

Vi kommer även i år att synliggöra Sverigefinnarnas dag den 24 februari på kommunens webb och Facebook.
Sverigefinnarnas dag 24 februari firas också på förskolan och uppmärksammas på kommunens kontaktaktcenter och bibliotek.

Bjuda in Adéle de Ward chef för Kungsgårdens omvårdnadsboende och finska avdelning.

Mötesdatum i KFS 2021

 • 20 maj
 • 23 september
 • 18 november

Justeras:
Ulrika Ornbrant, ordförande

Justeras:

Johanna Hongisto Grundström, vice ordförande

Tarja Cucevic Björkenö, samordnare/sekreterare