Familjehem

Som familjehem tar du emot ett barn som av olika anledningar inte kan bo hemma.

Alla barn kan inte bo hemma hos sina biologiska föräldrar. Då behöver de komma till en familj där de kan få trygghet, omsorg och kärlek. Ett familjehem är en familj eller person som tar emot ett barn eller en ungdom i sitt hem. För en kortare eller längre tid fungerar familjehemmet som barnets eller ungdomens familj med allt det innebär av tid, kärlek, regler, läxor, tandläkarbesök och liknande.

Familjehem är vanliga familjer som tar hand om barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar. Du kan bo i villa på landet eller lägenhet mitt i stan, vara gift, sambo eller ensamstående, ha egna barn eller inga barn. Det som krävs är en trygg livssituation, tid och engagemang för att ta hand om någon annans barn.

Om familjehem på Socialstyrelsens webbplats mininsats.se

Vanliga frågor

Hur blir jag familjehem?

Anmäl ditt intresse via vår anmälningsblankett, telefon eller mejl så kontaktar vi dig. I samband med att vi kontaktar dig skickar vi en samtyckesblankett till dig som du ska fylla i och skicka tillbaka. Vi behöver den för att kunna ta registerutdrag från polisen, socialtjänsten, kronofogden och i vissa fall Försäkringskassan. När vi har fått registerutdragen gör vi en familjehemsutredning. Om du blir godkänd som familjehem matchar vi ett barn som passar hos dig. Det är viktigt att vi matchar rätt familj till barnet från början.

Vad gör ni i en familjehemsutredning?

I en familjehemsutredning träffar vi dig vid ett par tillfällen för informationssamtal i ditt hem och för djupintervju på vårt kontor. Om du har barn kommer vi att intervjua även dem för att se hur de ställer sig till att ett barn ska flytta in hos er. Efter det kommer vi att ringa till två referenser på varje person i familjehemmet. Referenserna föreslår du själv till oss.

En utredning tar cirka 2–4 månader från första kontakten tills den är klar.

Vilka krav finns på familjehem?

Som familjehemmet ska du kunna ta emot ett barn som du inte känner i din familj. Barnet ska ges den kärlek och omvårdnad och trygghet i vardagen som barnet behöver och har rätt till, som om det vore ditt eget barn. Du är ställföreträdare för barnets föräldrar under den tid som barnet bor hos dig och du ska stödja barnet med det som barnet behöver. En av familjehemsföräldrarnas viktigaste uppgifter är att stödja barnets relation till sina föräldrar, syskon och släktingar. Ibland är den kontakten avgörande för om en familjehemsplacering blir bra för barnet. Samarbete med socialtjänst och andra myndigheter som skola och hälsovård är andra viktiga uppgifter för dig som familjehem.

Ibland kan det finnas särskilda krav med tanke på allergier. Det är också viktigt att hemmet är säkrat utifrån barnets ålder.

Kan jag önska ålder på barnet?

Vi lyssnar på dina önskemål och vad du tror passar just din familj. Det är en del som vi pratar om under utredningen. Om du har egna barn med stora behov av omsorg eller är i nära ålder till det placerade barnet finns det risk att konfliktfyllda eller svåra situationer uppstår som kan leda till avbrott av placeringen. Därför vill vi att det är en viss åldersskillnad mellan de biologiska barnen och de placerade barnen på minst ett år.

Hur lång tid tar det tills jag får ett barn?

Det går tyvärr inte att säga hur lång tid det tar. Det viktigaste för att en placering ska bli bra för både barn och familjehem är att det blir en bra matchning. Att hitta en familj och ett barn som passar varandra kan gå fort, men det kan också ta tid. Det måste det få göra. Det handlar om familjer som ska fungera och barn som ska må bra och slippa onödiga uppbrott.

Hur många barn kan jag ta emot som familjehem?

Vanligtvis tar du emot ett barn eller ett syskonpar. Om du vill ta emot ytterligare barn gör vi en bedömning om det är lämpligt utifrån barnet som redan är placerat hos dig och familjehemmets resurser att ta emot fler barn.

Kan barn från olika familjer bo i samma familjehem? Ja, ett familjehem kan ta emot barn från olika familjer. Vi gör en noggrann bedömning utifrån varje enskilt barn om det är möjligt att placera i familjehemmet om det finns andra placerade barn sedan tidigare. I familjehemsavtalet är det reglerat att du måste samråda med oss om du vill ta emot ett barn från en annan kommun.

Ska barnet ha eget rum?

Som familjehem ska du kunna erbjuda ett eget rum till barnet. Om det är syskon som placeras kan det vara möjligt att dela rum under en period beroende på barnens behov.

Hur länge pågår uppdraget som familjehem?

Ett barn kan bo i familjehem under olika lång tid beroende på vilket behov som finns. Det kan handla om cirka sex månader upp till en hel uppväxttid. Målet är att barnet ska återförenas med sina föräldrar om det är möjligt. Det är socialförvaltningen eller en domstol som beslutar om uppdraget ska avslutas.

Blir jag vårdnadshavare för barnet?

Du blir aldrig vårdnadshavare från början. Efter tre år är socialtjänsten skyldig att överväga om vårdnaden bör flyttas över till familjehemmet. Det sker i så fall genom en rättsprocess i tingsrätten.

Kan jag arbeta om jag är familjehem?

I grunden är det som att ha ett eget barn och du kan fortsätta arbeta som tidigare. I samband med att ett barn flyttar in kan du behöva vara hemma en tid. Även senare under placeringen kan du behöva vara hemma under en period på hel- eller deltid. Tar du emot ett litet barn behöver du oftast vara hemma under en längre period motsvarade som du är föräldraledig med ett biologiskt barn. När en familjehemsförälder behöver vara tjänstledig från sitt arbete kompenserar vi för eventuellt inkomstbortfall.

Får jag stöd och ersättning som familjehem?

​Vi erbjuder dig utbildning när du ska bli familjehem. När du har tagit emot ett barn ger vi dig råd, stöd och annan hjälp som du behöver. Du får en egen familjehemssekreterare som följer dig och barnet genom hela placeringen. Utöver det kan personal i förskolan eller skolan ingå i ett team runt barnet. Barnet får en egen familjehemssekreterare som följer det utifrån barnperspektivet för att säkerställa att det får det som behövs. Barnets familjehemssekreterare planerar också för umgänget med de biologiska föräldrarna. Det betyder att du som familjehem har kontakt med två familjehemssekreterare.

Du får ersättning för uppdraget. En del av ersättningen består av de faktiska kostnaderna som du har för barnet och en del består av ett fast arvode. Beloppen är baserade på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) rekommendationer. Beloppen kan variera från kommun till kommun och utifrån barnets behov. Arvodet är skattepliktigt, sjukpenning- och pensionsgrundande. Däremot berättigar det inte till tjänstepension eller ersättning inom ramen för arbetslöshetsförsäkringen.

Är placeringen i familjehem frivillig?

​Det är socialförvaltningen eller en domstol som beslutar om ett barn ska placeras i ett familjehem. Vi strävar efter att göra det på frivillig grund, men ibland behöver vi ta beslutet mot barnets, vårdnadshavarnas eller de gode mannens vilja. Då gör vi det med stöd i lag om särskilda bestämmelser för vård av unga (LVU). Unga personer mellan 18 och 20 år kan också placeras i familjehem med stöd av den lagen.

Placeras syskon tillsammans?

Oftast placeras syskon tillsammans om vi bedömer att det är det bästa för barnen. Vi gör bedömningar i varje enskilt fall.

Vad gäller för de biologiska föräldrarna?

Som familjehem delar du barnet med de biologiska föräldrarna. Föräldrarna är vårdnadshavare. Det är alltid en strävan att de biologiska föräldrarna ska ha full insyn i familjehemsvården. Detta är familjehemssekreterarnas ansvar.

Det är vanligt att föräldrarna har regelbundet umgänge med barnet. Det kan även hända att viktiga personer i nätverket har umgänge med barnet. Umgänget är alltid överenskommet så att familjehemmet vet när det ska ske. Kontakten mellan familjehemmet och de biologiska föräldrarna kan se väldigt olika ut.

Hur går det till när en placering avslutas?

Vi ser alltid till barnets bästa. Vi strävar efter att barnet ska kunna återvända till sin biologiska familj, men det sker inte från en dag till en annan. Vi arbetar med en planerad hemflytt som är anpassad utifrån hur länge barnet har varit placerat i familjehemmet och hur gammalt barnet är.

Hur ser kontakten ut när barnet har flyttat hem? Det ser olika ut. Vi uppmuntrar familjehem att vara beredda på att finnas kvar på ett eller annat sätt. Brutna kontakter är aldrig bra. Men hur det blir är beroende på vad familjehemmet och den biologiska familjen vill.

Kan jag säga upp uppdraget som familjehem?

Innan du blir familjehem ska du ha tänkt över vad uppdraget innebär väldigt noga och att det är ett uppdrag över lång tid. Om det uppstår svårigheter försöker vi först och främst lösa dem. Om det absolut inte går får vi se över möjligheterna till en omplacering. Då är det viktigt att du som vuxen tar ditt ansvar för beslutet och inte lägger skulden på barnet. Du ska bidra till att omplaceringen görs på ett bra sätt.

Behöver kommunen fler familjehem?

Vi har alltid behov av nya familjehem till barn i olika åldrar. Du är välkommen att anmäla ditt intresse.

Anmäl intresse att bli familjehem

Kan jag få hjälp att lösa mitt bekymmer som påverkar andra?

Ja, kommunens nätverkslag kan hjälpa dig att kalla till ett nätverksmöte. Om du har bekymmer kan flera personer i din närhet bli inblandade och berörda på olika sätt.

Om Nätverkslaget och hur du kontaktar oss

Vad är en samordnad individuell plan?

​När du har behov av insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården har du enligt lag rätt att få en samordnad individuell plan (SIP). En samordnad individuell plan tydliggör ansvarsfördelningen mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården med syftet att du ska få vara med och bestämma hur du vill ha det, att du, din familj och andra berörda ska få en överblick över dina vård- och stödinsatser och att samordna insatserna utifrån vad som blir bäst för dig.

Fördjupning

Relaterade sidor

Relaterade dokument

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?