Ekonomisk rådgivning och stöd

Vi erbjuder stöd och rådgivning om din ekonomi och hjälp att ansöka om skuldsanering. Frivilliga organisationer och privatpersoner kan även söka bidrag från olika fonder.

Om du har problem med din ekonomi kan en budget- och skuldrådgivare hjälpa dig. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning och har tystnads­plikt. Vi kan till exempel göra en plan för dina inkomster och utgifter, hjälpa dig att få kontroll över dina skulder eller hjälpa dig att räkna ut hur mycket som är rimligt för dig att betala varje månad. Om du behöver ansöka om skuldsanering kan vi hjälpa dig med ansökan. Skuldsanering betyder att du helt eller delvis kan bli fri från att betala dina skulder.

Hos socialnämnden kan du som privatperson och folkbokförd i Enköpings kommun ansöka om bidrag från tre olika fonder. Frivilliga organisationer som arbetar med att motverka drogmissbruk, våld, kriminalitet samt barn och ungdomar i riskzon kan ansöka om verksamhets­bidrag.

Hitta på sidan

Frivilliga organisationer som arbetar för att motverka drogmissbruk, våld, kriminalitet och med barn och unga i riskzon kan ansöka om verksamhetsbidrag.

Bidraget gäller två år

Ansökan om verksamhetsbidrag är för två år i taget. Detta för att verksamheterna ska kunna planera mer långsiktigt och ge mera ekonomisk trygghet.

Bidraget betalas ut per kalenderår, det vill säga en gång per år. Socialnämnden betalar ut bidraget årsvis för att följa budgeten och för att genom uppföljning säkerställa att verksamheten uppfyller kraven för bidraget.

Krav för att få söka om verksamhets­bidrag

  • Föreningens eller organisationens främsta syfte är att ge stöd till människor som behöver det.
  • Föreningens eller organisationens verksamhet ska utgöra ett komplement eller alternativ till socialnämndens ansvarsområde.
  • Målgruppen ska vara tydligt definierad. Verksamheten ska vara av regelbunden karaktär.
  • Föreningen eller organisationen ska ha antagna stadgar, en på demokratisk väg vald styrelse, fungera efter demokratiska principer och i huvudsak drivas med frivilliginsatser. Av stadgarna ska framgå hur föreningen eller organisationen förhåller sig till alkohol och andra droger.
  • Föreningens eller organisationens räkenskaper ska föras i enlighet med bokföringslagens krav och granskas av utsedd revisor. Skulder till staten får inte finnas.
  • Föreningen eller organisationen ska vara partipolitiskt obunden.
  • Föreningen eller organisationen ska delta i uppföljning minst en gång per år, socialnämnden kallar till dessa.
  • Vid ansökan ska följande bilagor finnas med; föreningens stadgar, årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse och årsredovisning.
  • I ansökan ska det också framkomma vem som är kontaktperson och mejl samt telefonnummer till hen.

Så ansöker du

​Skicka in din ansökan tillsammans med aktuella bilagor till Socialnämnden i Enköpings kommun senast den 30 april. Ansökningarna kommer att hanteras under maj månad, men socialnämnden fattar beslut först i juni månad.

Skicka ansökan till:

Enköpings kommun
Socialnämnden
745 80 Enköping