Eget vatten och avlopp

Du är ansvarig för att kontrollera dricksvattnets kvalitet från din egna brunn. Ska du installera ett enskilt avlopp eller byta ut ett befintligt måste du ansöka om tillstånd.

Hitta på sidan

Det är flera saker du behöver hålla koll på när du ska installera eller byta ditt enskilda avlopp:

  • Hur ansökningsprocessen går till och hur du ansöker
  • Hur du väljer rätt avloppsanläggning
  • Vilka företag som kan hjälpa dig gräva

I en infiltration eller markbädd som ligger i grundvattnet fungerar inte reningen som den ska. Avloppsvattnet förs orenat ut till grundvattnet som sedan kan förorena dricksvattentäkter.

För att fastighetsägare eller tillsynsmyndighet ska kunna kontrollera att den enskilda avloppsanläggningens infiltrationsbädd eller markbädd inte ligger i grundvattnet, behöver anläggningen ha ett så kallat grundvattenrör.

Mått och avstånd av rör

Röret bör vara minst 110 millimeter i diameter och kan till exempel vara ett vanligt dräneringsrör eller PVC-rör. I grundvattenröret ska du med hjälp av en pejlsticka kunna ta reda på hur grundvattennivån står i förhållande till spridarrören. Nivåskillnaden mellan spridarrören och grundvattenrörets botten ska vara minst 120 centimeter. Avståndet från spridarrörets botten till grundvattenytan ska vara minst 100 centimeter under hela året.

Placering av rör

Grundvattenröret kan anläggas var som helst i eller i anslutning till infiltrationsbädden eller markbädden. En lämplig lösning är dock att placera grundvattenröret i anslutning till ventilationsrören. För att skydda rören från påkörning, nedtrampning eller överväxning kan samtliga rör samlas i en ventilationsbrunn.

Illustration av grundvattenrör. Bilden till överst visar ett exempel på utformning av grundvattenrör. Bilden längst ner visar luftningsrör och grundvattenrör ihop i en ventilationsbrunn.

Bilden till överst visar ett exempel på utformning av grundvattenrör. Bilden längst ner visar luftningsrör och grundvattenrör ihop i en ventilationsbrunn. (Bilder är uppdaterade januari 2016)

Filtermaterial från fosforfällor ska hämtas av Vafab vartannat år. Om du vill ha glesare hämtning eller omhänderta fosforfiltermaterial på egen jordbruksfastighet måste du ansöka om dispens från kommunen.

Eget omhändertagande

Eget omhändertagande av förbrukat filtermaterial från fosforfälla eller minireningsverk kan medges om det sker på fullt betryggande sätt utan att det uppstår problem för människors hälsa eller miljön. En förutsättning är att det på fastigheten finns tillräckliga spridningsarealer.

Det uttjänta filtermaterialet ska, i första hand, spridas på jordbruksmark där det finns ett kalkningsbehov, så att näringen tillvaratas i ett kretslopp. Om filtermaterialet sprids på något annat än jordbruksmark ska den tänkta ytan vara minst 2000 m2 stor och det bör också finnas möjlighet att plöja ytan om materialet ansamlas.

Om du vill installera ett minireningsverk på din fastighet, måste du ansöka om ett tillstånd från kommunen.

Tänk på att följa instruktionerna i blanketten så att du fyller i den rätt. En ofullständig blankett kommer att skickas tillbaka till dig för komplettering.

Innan du skickar in blanketten är det viktigt att kontrollerar att du har skickat med alla bilagor som behövs.

Det finns många fastigheter med eget avlopp som inte uppfyller miljöbalkens krav på rening av avloppsvatten. Miljö- och byggnadsförvaltningen arbetar med att kontrollera alla enskilda avlopp i Enköpings kommun. Under 2022 inventerar vi avloppsanläggningar i Ekaåns södra avrinningsområde. Vi gjorde ett utskick till berörda fastighetsägare i slutet av mars 2022. Den 18 maj hölls en informationsträff. Du är välkommen att höra av dig om du har några frågor.