Eget vatten och avlopp

Du är ansvarig för att kontrollera dricksvattnets kvalitet från din egna brunn. Ska du installera ett enskilt avlopp eller byta ut ett befintligt måste du ansöka om tillstånd.

Hitta på sidan

Det finns många fastigheter med eget avlopp som inte uppfyller miljöbalkens krav på rening av avloppsvatten. Miljö- och byggnadsförvaltningen arbetar med att kontrollera alla enskilda avlopp i Enköpings kommun. Under hösten 2022 inventerade vi avloppsanläggningar i Blackfjärdskanalens norra avrinningsområde. Vi gjorde ett utskick till berörda fastighetsägare i slutet av oktober. Den 16 november hölls en informationsträff. Du är välkommen att höra av dig om du har några frågor.