Kommun­fullmäktiges långsiktiga plan 

Målbilden i vår långsiktiga plan för 2024–2027 är att tillsammans skapa en tryggare kommun som vi är stolta över att bo och verka i. För att bidra till ökad trygghet i Enköping fokuserar vi på tre S: samhörighet, självständighet och stolthet.

Enköping utvecklar vi bäst tillsammans

Under de kommande åren kommer vi att vara med om en ordentlig utvecklingsresa. Vi lever i en allt oroligare omvärld, med krig och konflikter, som också kommer ha en påverkan på oss i Sverige och i Enköpings kommun. På flera håll i Sverige, även i våra närliggande kommuner, ser vi hur gängkriminalitet och våld eskalerar. Barn och unga rekryteras till kriminella gäng, även i Enköping. De ekonomiska utmaningarna för det offentliga Sverige är välkända och kommer att påverka oss under hela mandatperioden.

Trots detta behöver vi se med tillförsikt på vår framtidsresa. Det övergripande målet i kommunfullmäktiges plan för åren 2024–2027 är därför att skapa en tryggare kommun som vi är stolta över att bo och verka i. Tryggheten ökar när vi känner samhörighet och är delaktiga i vår egen och samhällets utveckling, och kan skapa förutsättningar för ett självständigt och aktivt liv.

Bild på Enköpings tätort från ovan.

Övergripande målbild – tillsammans skapar vi trygghet

Trygga människor visar tillit, stöttar varandra och bidrar till en hållbar framtid tillsammans.

Trygg är den som kan lita på att få stöd och hjälp i livets olika skeden, slipper vara rädd för olyckor och brott och lever i ett väl fungerande samhälle.

Trygghet skapas när vi lever ett självständigt liv och är vårt allra bästa jag, samtidigt som vi känner samhörighet och stolthet i en jämlik och inkluderande omgivning.

Koncern­gemen­samma mål – våra tre S

För perioden 2024–2027 har kommunfullmäktige beslutat om tre koncerngemensamma mål: samhörighet, självständighet och stolthet.

Samhörighet – i Enköping är vi delaktiga i vår egen och samhällets utveckling

Illustration som visar två pusselbitar.

Samhörighet bidrar till social sammanhållning och tillit. Tryggheten ökar när vi samverkar och är delaktiga i skapandet av vår gemensamma livsmiljö. Känslan av att ingå i ett sammanhang ger ett större ansvarstagande.

Samverkan och delaktighet behövs överallt - mellan individer, inom civilsamhället och i förhållandet till kommunorganisationen. Kommunen har ett särskilt ansvar att skapa förutsättningar för samverkan, såväl inom som utanför organisationen. Vi uppnår bättre och mer kostnadseffektiva resultat när vi lösningsorienterat och innovativt tar tillvara varandras kompetenser.

Öppenhet, transparens och god kommunikation gör det demokratiska inflytandet över beslut som påverkar oss själva och vår omgivning möjligt. Samverkan med och mellan medborgare är en förutsättning för arbetet med Agenda 2030 och stärker förtroendet för hela vårt demokratiska samhälle.

Självständighet – i Enköping lever vi ett självständigt och aktivt liv

Illustration som visar ett hjärta.

Ett självständigt och aktivt liv ökar livskvaliteten. Den som fått en god utbildning och lever ett berikande liv kan lättare påverka sin livssituation och finna trygghet i livet. Kommunen ska ge medborgarna förutsättningar att göra egna livsval och uppmuntra till eget ansvarstagande.

Barn och ungas utveckling och välmående prioriteras, då grunden för ett självständigt och aktivt liv läggs i unga år. Utöver kommunens egna ansvarsområden kan det ske genom att stötta, samverka och ge förutsättningar för civilsamhällets viktiga arbete för barn och unga.

Utvecklad välfärdsteknik inkluderar fler att leva ett självständigt liv och gör mer social samvaro möjligt. Kommunen ska verka förebyggande och uppmuntra till ett aktivt liv för alla, för att minska behovet av stöd och omsorg.

Stolthet – i Enköping är vi stolta över att bo och verka i vår kommun

Illustration som visar en stjärna.

Stolta medarbetare och medborgare är goda ambassadörer som stärker känslan av glädje, självförtroende och samhörighet. Det är lättare att känna tillförsikt och trygghet om man är delaktig i något man är stolt över.

Stolthet byggs från grunden i allt vi gör, baserat på relevant och trovärdig kommunikation där det är nära mellan medborgare och beslutsfattare.

Gemenskap, delaktighet och identitet är viktiga byggstenar när vi framhåller allt som är unikt och bra i företagarvänliga Enköping. Varje gång vi som kommun motsvarar och överträffar medborgarnas förväntningar ökar stoltheten över att bo, verka och vara en del av Enköpings kommun. Gemensamma upplevelser och arrangemang stärker vår sammanhållning.

Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet

Den långsiktiga planen tar också sikte på ett samhälle med ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet för både invånare och natur.

Foto på spången vid Gröngarn och dyarna i Enköping.

Ekologisk hållbarhet

Ett ekologiskt hållbart Enköping är resurseffektivt med minimerad användning av skadliga kemikalier, där livskraftiga ekosystem och invånarnas rekreationsmiljöer upprätthålls och utvecklas och där förmågan att förebygga och hantera klimat- och miljömässiga utmaningar är god.

Social hållbarhet

Ett socialt hållbart Enköping är jämställt och jämlikt där människor lever ett gott liv med god hälsa och utan orättfärdiga skillnader, är delaktiga i samhällsutvecklingen och känner tillit till varandra och till samhällets olika delar.

Ekonomisk hållbarhet

Ett ekonomiskt hållbart Enköping använder de ekonomiska resurserna på ett sätt som främjar ekologisk och social hållbarhet. Företagsklimatet är gott och invånarnas ekonomiska välfärd främjas bland annat genom goda möjligheter till utbildning, boende och arbete.

Enköpings vision 2030

Enköpings kommun beslutade 2013 om en vision som sträcker sig fram till 2030. Visionen bygger på medborgardialoger och samtal med elever och företagare. Dess tre skikt består av en inramande mening, ett övergripande avstamp och tre inriktningar.

Foto på skyltar i Enköping som visar vägen till torget, Klosterparken och Dtömparken.

Hela hållbara Enköping för alla

”Enköping är inspirerande med en livsmiljö där alla kan utveckla sitt allra bästa jag”.

Visionens tre inriktningar är:

Självklar livskvalitet

Enköping ger dig som kommuninvånare bästa möjliga livskvalitet oavsett ålder. En trygg ålderdom och omvårdnad med kvalitet är självklar. Som invånare är du dessutom delaktig och upplever att du har inflytande över kommunens utveckling. Tack vare en dynamisk samverkan mellan utbildning och arbetsliv kan du dessutom ständigt vidareutvecklas.

Ett entreprenöriellt förhållningssätt genomsyrar det livslånga lärandet och eftersom Enköping är en del av en större kunskapsregion, ges möjlighet till utbildning i eller nära kommunen. Livskvaliteten berikas och stärks dessutom av jämställdhet, mångfald och en god integration.

Attraktivast i regionen

Enköpings samhällsbyggande inkluderar självklart en hållbar miljö och energi. Dina behov som kommuninvånare under olika faser i livet, är utgångspunkt för attraktiva boendeformer i hela kommunen. Vår infrastruktur är väl utbyggd och tillgänglig för alla.

Kommunen erbjuder ett rikt och kreativt kultur- och fritidsliv med många spännande mötesplatser, både för dig som invånare och för besökare. Dessutom ger vårt kulturlandskap och våra besöksmål en ständigt ökande ström av besökare till vår sjudande och aktiva landsbygd. Enköpings välkänt goda företagsklimat gör oss till en självklar plats för etablering, drift och utveckling av företag.

En hållbar omvärldsaktör

Kommunen har minsta möjliga klimatpåverkan lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Vi gör detta genom att hushålla med jordens resurser och driver även högklassiga miljöprojekt. Enköping har ett öppet förhållningssätt till övriga världen och samverkar naturligt, både globalt, inom EU och i vår närhet.

Finansiella mål fram till 2027

Foto på fontänen som står på Stora torget i Enköping.

Enköping ska vi ha en långsiktigt hållbar ekonomi. Det finns stora investeringbehov kommande år, vilket påverkar kommunens drift- och investeringsbudget. För perioden 2024–2027 utgår kommunens ekonomi från följande finansiella mål:

  • Resultatet, exklusive exploateringsvinster och gatukostnadsersättningar, ska inte understiga 3,0 procent av skatteintäkter och generella bidrag för perioden 2024–2027.
  • Soliditeten för skatte- och taxefinansierad verksamhet ska inte understiga 20 procent för perioden 2024–2027.
  • Självfinansieringsgraden för skattefinansierade investeringar ska inte understiga 50 procent för perioden 2024–2027.

Globala målen

FN beslutade 2015 om Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling. Globala målen är den mest ambitiösa, inkluderande och transparanta agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit.

Karta som visar de 17 globala målen: Ingen fattigdom, ingen hunger, god hälsa och välbefinnande, god utbildning för alla, jämställdhet, rent vatten och sanitet för alla, hållbar energi för alla, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, hållbar industri, innovationer och infrastruktur, minskad ojämlikhet, hållbara städer och samhällen, hållbar konsumtion och produktion, bekämpa klimatförändringarna, hav och marina resurser, ekosystem och biologisk mångfald, fredliga och inkluderande samhällen samt genomförande och globalt partnerskap.

I kommunens hållbarhetspolicy, som antogs 2018, står det att vi strävar efter en hållbar utveckling för att skapa god livskvalitet för alla som bor och verkar i vår kommun och för kommande generationer. Vi slår även fast att kommunen genom helhetssyn, långsiktighet och samarbete ska bidra till de 17 globala målen.

Fyra prioriterade globala mål

Politiker och tjänstepersoner har prioriterat 4 av FN:s 17 globala mål som särskilt viktiga under perioden 2024–2027. Prioriteringen utesluter självklart inte att vi även bidrar till övriga mål.

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

God hälsa är enligt globala målen, en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer. Investeringar i hälsa genom förebyggande insatser och modern och effektiv vård för alla gynnar samhällets utveckling i stort och skapar förutsättningar för människors grundläggande rättigheter till välbefinnande.

Mål 4: God utbildning för alla

Utbildningssystem världen över behöver, enligt globala målen, möta människors behov under hela livet – från förskola, grundskola, gymnasium och högre utbildning. Alla människor ska få lika möjlighet till livslångt lärande som gynnar deltagande i arbets- och samhällsliv. Utbildning är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av oss att bidra till ett hållbart samhälle.

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Hållbar stadsutveckling omfattar enligt globala målen: hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering. Det i sin tur kräver ny teknik och samarbete mellan flera sektorer. Inkluderande och innovativ stadsplanering behövs för att göra städerna säkra och hållbara för framtiden.

Mål 13: Bekämpa klimatförändringar

För att motverka klimatförändringar, som enligt de globala målen är ett reellt och obestridligt hot mot hela vår civilisation, behövs insatser för att stärka vår motståndskraft och anpassningsförmåga till klimatrelaterade katastrofer. Kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar behöver öka och åtgärder mot klimatförändringar behöver integreras i kommunens beslut och våra verksamheter.

Mer om vår långsiktiga plan och om kommunens styrmodell

Detta har varit en sammanfattning av kommunfullmäktiges långsiktiga plan för 2024–2027. Är du intresserad av att läsa hela dokumentet finns det länkat här nedanför i den blå rutan. I den kan du exempelvis läsa mer om våra mål och gemensamma mål med andra, vårt platsvarumärke, arbetsgivarvarumärke och vår värdegrund. Du kan även läsa om Sveriges kommuner och regioners rapport om trender och vägval inför framtiden.

Passa även på att läsa om vår styrmodell. Styrmodellen ger en övergripande helhetsbild av hur verksamheten i kommunkoncernen leds och styrs, hur arbetet planeras och följs upp och vilka krav som ställs på nämnder och bolag.